Gradska odluka o otpadu pred vijećnicima – propisane visoke kazne, čak i ako zasmrdi smeće oko kontejnera!

Nakon tri mjeseca prilagodbe, od 1. veljače na snagu stupa Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, pa je u tom smjeru svoj dio posla odradio i Grad Karlovac. Na sjednici 23. siječnja, samo osam dana od stupanja Uredbe na snagu karlovački gradski vijećnici morat će izglasati Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Karlovca.

Noviteta je puno, a najvažniji dakako da su korisnici obvezni razvrstavati sve vrste otpada u za to posebne spremnike. Međutim, Karlovčani nove spremnike u koje će po sili propisa morati razvrstavati otpad i za to im prijete visoke novčane kazne, još nisu vidjeli, pa nije isključeno da će država za to kazniti Grad Karlovac koji se nije spremio na vrijeme za provođenje Uredbe.

Kazna i ako smeće zasmrdi

Bilo kako bilo, sve će se rješavati po ubrzanom postupku a oni nesavjesni građani koji su “prekomotni” da bi razvrstavali otpad i tako čuvali resurse i okoliš, plaćati će visoke kazne pa čak i ako rasipavanjem otpada ispred kontejnera nekome smeće – zasmrdi.

Po gradskoj odluci, ugovorne kazne su predviđene ako korisnik “ne koristi javnu uslugu i ne predaje miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad Čistoći i to u iznosu od tisuću kuna.

– Ako na mjestu primopredaje postupa s otpadom na način kojim se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada i drugo, ugovorna kazna iznosi 500 kuna. Ako ne predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada, ugovorna kazna iznosi 300 kuna. Ako ne predaje problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište, ugovorna kazna iznosi 300 kuna, stoji u gradskoj odluci.

Od 250 do 3.000 kuna

Nadalje, ako korisnik s krupnim (glomaznim) otpadom postupa na način da isti odlaže u spremnike za prikupljanje komunalnog otpada, unutar dječjih igrališta, parkova, javnih površina kao i na druga mjesta koja za to nisu predviđena, te da s krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom odlaže bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugog problematičnog otpada, ugovorna kazna iznosi 1.000 kuna.

– Ako korisnik ne drži spremnik na za to propisanom mjestu, ugovorna kazna iznosi 200,00 kuna. Ako onemogući Čistoći pristup spremniku na mjestu primopredaje, ugovorna kazna iznosi 200. Ako joj ne omogući označavanje spremnika s kojim već raspolaže, ugovorna kazna je 500 kuna. Ako uništi ili ošteti spremnik dodijeljen korisniku usluge postavljen na javnoj površini za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, ugovorna kazna iznosi 250 kuna. Ako uništi ili ošteti spremnik postavljen na javnoj površini (na zelenom otoku), ugovorna kazna iznosi 2.000 kuna. Ako u slučaju povećane potrebe za korištenjem javne usluge iznad obvezne minimalne usluge, ne koristi propisano označene vrećice, ugovorna kazna iznosi 200 kuna. Ako je u Izjavi o načinu korištenja usluge očigledno naveo netočne podatke, osobito ukoliko je lažno naveo da trajno ne koristi nekretninu, ugovorna kazna iznosi 3.000 kuna.

Komunalni redari i Čistoća u akciji

Kazna je predviđena i ako se Čistoća ne obavijesti o novoizgrađenoj nekretnini koju koristi i to u visini od 2.000 kuna.

E sad, u odluci stoji i tko će kontrolirati je li građani postupaju u skladu s propisima. To je Čistoća koja je ovlaštena i dužna postupati
po prijavi komunalnih redara, tea razmotrati i ispitati prijave građana, uzimati potrebne izjave od korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih osoba, osigurati fotografiranje i/ili video snimanje lokacije obračunskog mjesta korisnika usluge i koristiti takvu fotodokumentaciju.

– Ukoliko se utvrdi da je korisnik usluge počinio više radnji za koje je prema ovom članku propisana obveza plaćanja ugovorne kazne, Čistoća će mu za svaku od navedenih radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu, navodi se još u odluci. (kaportal.hr)

Facebook Comments