“Na crno” pružali ”usluge” skrbi starijim i nemoćnim osobama

OGportal je, na temelju neslužbenih saznanja, doznao da je prije nekoliko dana u Ogulinu boravila inspekcija koja je provjeravala u kakvim uvjetima i gdje žive starije i nemoćne osobe, koje su smještene u udomiteljskim obiteljima. Također smo doznali da su dva doma zatvorena, te da je inspekcija pronašla niz nepravilnosti u radu.

U želji da dobijemo i službenu informaciju o cijelom slučaju, poslali smo upit u ogulinski Centar za socijalnu skrb. Odgovor je stigao vrlo brzo, te je potvrđeno da su naša saznanja bila istinita. Naime, u odgovoru Centra stoji:
“Na temelju upita OG Portala slobodni smo Vas obavijestiti o prošlotjednoj inspekciji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, provedenoj na području grada Ogulina, a vezano uz pružanje socijalne usluge udomiteljstva.

Temeljem samog upita OG Portala vidljivo je da javnost prvenstveno ne razlikuje ”udomiteljske ustanove”. Naime, što se tiče odraslih osoba, postoje udomiteljske obitelji, obiteljski domovi, te domovi socijalne skrbi (npr. domovi za starije i nemoćne osobe te druge vrste specijaliziranih domova – domovi za psihički bolesne odrasle osobe, domovi za osobe sa mentalnim i intelektualnim oštećenjima i sl.). Prvenstveno je potrebno razgraničiti navedene pojmove, kako bi se javnost bolje upoznala sa osnivanjem istih.

Člankom 27. Zakona o udomiteljstvu (NN 90/2011, 78/2012) utvrđeno je da svaka osoba koja se želi baviti udomiteljstvom podnosi zahtjev pri nadležnom Centru za socijalnu skrb, a prema svojem prebivalištu. Sukladno tome, nadležni Centar odlučuje o zahtjevu te provodi postupak za izdavanje dozvole pri čemu je potrebno utvrditi da li su sve zakonske pretpostavke zadovoljene (npr. terenski izvid, uvid u stambeni objekt gdje bi se udomiteljstvo obavljalo, uvid u prekršajne i kaznene evidencije, uvid u zdravstveno stanje, uvid u materijalnu situaciju obitelji i dr. ) a nakon toga slijedi daljnji postupak koji se tiče obrade članova obitelji pojedinačno (psihološko testiranje), nakon čega slijedi stručna ocjena o ispunjavanju uvjeta o bavljenju udomiteljstvom (sukladno čl. 28. Zakona o udomiteljstvu NN 90/2011, 78/2012). Nakon toga, ako udomitelji zadovoljavaju uvjete, po pozitivnoj stručnoj ocjeni, određuje se obaveza osposobljavanja udomitelja te odraslih članova iste obitelji. Nakon završenog osposobljavanja, donosi se rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje udomiteljstva, sukladno čl. 29. st. 2. Zakona o udomiteljstvu (NN 90/2011, 78/2012) . Cjelokupni postupak provodi Centar za socijalnu skrb, te navodimo da je sve ”faze” potrebno proći i pozitivno odraditi kako bi se naposlijetku dobila dozvola. Isto tako, po pravomoćnosti dozvole, ista se upisuje u registar udomitelja, koji se vodi i kojeg upisuje nadležni Centar za socijalnu skrb. Slijedom toga, obavještavamo Vas da je pri ovom Centru, u registru udomitelja, registrirano ukupno 40 udomiteljskih obitelji, od čega je 30 udomiteljskih obitelji za starije i nemoćne (odrasle) osobe, te 10 udomiteljskih obitelji za djecu (srodničke i nesrodničke udomiteljske obitelji).

Člankom 175. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017) određeno je da je obiteljski dom oblik pružanja usluge smještaja ili boravka za pet do 20 odraslih korisnika, odnosno za četvero do desetero djece koji žive ili borave s obitelji pružatelja usluge. Dozvolu za obavljanje usluga obiteljskog doma donosi nadležan Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, te se zahtjev podnosi pri Upravnom odjelu za zdravstvo, Ulica A. Vraniczanya 6, Karlovac.

Domovi za starije i nemoćne osobe su domovi socijalne skrbi, odnosno, ustanove socijalne skrbi. Temeljem čl. 145. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017) određeno je da je dom socijalne skrbi javna ustanova, a osniva se za obavljanje socijalnih usluga propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi, te je osnivanje doma socijalne skrbi utvrđeno čl. 146. istog Zakona gdje se navodi da Republika Hrvatska osniva dom socijalne skrbi rješenjem Ministarstva, koje obavlja prava i dužnosti osnivača (st. 1.), a stavkom 2. određeno je da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba mogu osnovati dom socijalne skrbi pod uvjetima i na način propisan Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi.

Ovaj Centar obilazi korisnike u udomiteljskim obiteljima, korisnike smještene u obiteljskim domovima te korisnike smještene u domovima socijalne skrbi smještene temeljem našeg rješenja. Isto tako Centar obilazi korisnike i po eventualnim prijavama, zahtjevima obitelji ili nekom drugom postupku koji se vodi pri ovom Centru, bez obzira gdje su i temeljem čijeg rješenja/ugovora su smješteni. Isto tako, nadležno Ministarstvo ima pravo obilaziti sve smještene korisnike i provoditi inspekcije, redovne ili izvanredne.

Sukladno čl. 223. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017) inspekcijski nadzor provodi se nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa te općih i pojedinačnih akata, nad stručnim radom doma socijalne skrbi, centra za pružanje usluga u zajednici, centra za pomoć u kući te druge pravne osobe ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno istom Zakonu i posebnom propisu.

Prilikom izvršene inspekcije u udomiteljskim obiteljima registriranim pri našem Centru utvrđeno je da iste pružaju korisnicima propisane socijalne usluge. Štoviše, inspektori su pohvalili naše udomitelje, njihovo obavljanje udomiteljstva, od uređenosti prostora, čistoće, higijene korisnika, postupanje prema korisnicima, prehrane i dr., sve smatraju pravilnim načinom obavljanja udomiteljstva te nikakve zamjerke nisu upućene na njihovo obavljanje usluge.

Prilikom iste inspekcije, utvrđene su nepravilnosti u dvije obiteljske kuće na području Ogulina, gdje je utvrđeno da osobe obavljaju rad ”na crno” pružajući ”usluge” skrbi starijim i nemoćnim osobama, a iste osobe nisu uvedene niti registrirane kao udomiteljske obitelji pri našem Centru, nisu registrirane kao obiteljski domovi pri Uredu državne uprave, te nemaju rješenje nadležnog Ministarstva da obavljaju usluge doma socijalne skrbi. Istim osobama naloženo je da postojeće korisnike izmjeste, te je protiv njih pokrenut prekršajni postupak za obavljanje rada bez dozvole. Problem pri takvim osobama jest što se one predstavljaju kao udomitelji, dom i slično, pa zbog takvih osoba korisnici ne mogu razabrati da li se radi o zakonitom ili nezakonitom smještaju. Molimo sve korisnike i članove njihovih obitelji da prilikom smještavanja osoba provjere da li osoba koja pruža uslugu ima važeću dozvolu za pružanje socijalnih usluga te pozivamo sve osobe koje su zainteresirane za smještaj, da se obrate u ovaj Centar, te u razgovoru mogu dobiti informaciju tko zaista jest udomitelj našeg Centra te informacije o obiteljskim domovima i domovima socijalne skrbi s kojima ovaj Centar surađuje te o drugim pružateljima socijalnih usluga.

Važno je napomenuti da ako jedan ili više članova kućanstva sklope više od tri ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, a uzdržavanim osobama pružaju usluge stanovanja, prehrane, njege i brige o zdravlju te zadovoljavanje ostalih osnovnih životnih potreba, u svom stambenom ili poslovnom prostoru osobno, putem treće osobe ili zaposlenih radnika kod fizičke osobe ili radnika zaposlenih u pravnoj osobi koja je u vlasništvu davatelja uzdržavanja i/ili članova njegovog kućanstva, u smislu Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017) smatrat će se da se radi o nezakonitom pružanju usluga smještaja u djelatnosti socijalne skrbi (čl. 192. st. 1. Zakona) te su takve osobe/pružatelji usluge, ako žele nastaviti s pružanjem usluga, sukladno čl. 192. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi, dužni pribaviti rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga sukladno odredbama istog Zakona.

Moralna je dužnost svakog pojedinca, pa tako i Centra za socijalnu skrb, bez obzira na nadležnost u postupanju, da sva saznanja o nezakonitim postupanjima, ugrožavanju života i tijela čovjeka te drugim radnjama koja se protive dostojanstvenom životu čovjeka, prijavi nadležnoj službi, koja će dalje poduzimati potrebne radnje i provoditi postupak.

Imena udomitelja ovoga Centra kod kojih je obavljena inspekcija te kod fizičkih osoba kod kojih su utvrđene nepravilnosti u pružanju usluga nećemo iznositi kako bi se zaštitili identiteti istih, a tako i smještenih osoba i članova njihovih obitelji”- stoji u odgovoru iz  Centra za socijalnu skrb Ogulin.

Facebook Comments