Potpisan ugovor – radovi počinju 25. lipnja

Gradonačelnik Dalibor Domitrović danas  je u ime Grada Ogulina potpisao  ugovor o izvođenju radova na produžetku ulice Petra Preradovića, između ulice Bernardina Frankopana i Bolničke ulice u Ogulinu – V faza radova,  sa izvođačem Ceste Karlovac d.d. zastupane po direktoru Darku Markoviću. Oni su u potpunosti udovoljili svim uvjetima iz  dokumentacije o nabavi i temeljem kriterija za odabir njihova ponuda ocijenjena je kao ekonomski najpovoljnija, te su se protekom roka mirovanja stvorili uvjeti za sklapanje ovog Ugovora.
Radovi obuhvaćaju građevinske radove (pripremne i zemljane radove, radove na izgradnji kolničke konstrukcije, radove na površinskoj odvodnji i kanalizaciji, te ostale troškovnikom predviđene radove. Dio radova odnosi se i na uklapanje sa postojećim kolnikom i nogostupom Bolničke ulice (D42). Radi se o dužini od oko 80 metara prometnice. Planirani početak radova je predviđen za 25. lipnja 2020. godine, a rok za izvršenje radova je 70 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Facebook Comments