Aktualno OG sada Ogulin

Uprava groblja vršit će upis vlasnika u evidenciju

Gradonačelnik Grada Ogulina donio je Odluku o upravljanju grobljima u Mjesnom odboru Otok Oštarijski, kojim se groblja u Otoku Oštarskom i Šeganima predaju na upravljanje Stambeno komunalnom gospodarstvu d.o.o. Ogulin.
Nastavak je to primjene čl. 2. i 10. Zakona o grobljima, koji propisuju da su groblja komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, a njima upravlja pravna osoba osnovana za tu svrhu.
Za SKG d.o.o. Ogulin, kao Upravu groblja, to je 15.-to groblje nad kojim preuzima upravu.
Radni formiranja fleke groblja sa točno utvrđenim međama, SKG d.o.o. je naručio Geodetski elaborat iskolčenja, sačinjen po ovlaštenom geodetskom uredu.
Radi stvaranja baze podataka o korisnicima, na navedenim grobljima bit će organizirano dežurstvo, te pozivamo sve zainteresirane da se upišu u evidenciju.

Dežurstvo će biti organizirano na sljedeći način:

Na groblju Otok Oštarijski upis će se vršiti u prostoru mrtvačnice u četvrtak,18.03.2021. u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, a na Groblju u Šeganima u petak, 19.03.2021. u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

Upis korisnika vršit će se i u ponovljenim terminima, o čemu će se građani naknadno obavijestiti.