Aktualno Županija

Na projektu zaštite od poplava Ogulina prva faza radova je završena do 50% gotovosti

U Uredu župana održan sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda na kojem su uz županicu sudjelovali i gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić, gradonačelnik Grada Ogulina Dalibor Domitrović, sa suradnicima te pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Karlovačke županije Marina Jarnjević. Tema sastanka bila je stanje radova na projektima zaštite od poplava grada Ogulina i Karlovca, dogovor o dinamici radova i daljnjim obvezama koje iz toga slijede.

U svom osvrtu na stanje projekta predstavnici Hrvatskih voda iz Jedinice za pripremu i provedbu EU projekata zaštite od štetnog djelovanja voda Sanda Kolarić Buconjić i Zoran Marković izvijestili su o stanju radova po utvrđenim fazama i mjerama. Na projektu zaštite od poplava Ogulina je prva faza radova završena do 50% gotovosti, dok je projektna dokumentacija za drugu fazu (zaštita željezničke pruge) na pregledu u HŽ-u. Radovi na trećoj fazi su završeni, dok se početak radova na četvrtoj fazi projekta ne može započeti dok ne završi druga faza projekta, ali je za istu ishođena građevinska dozvola. Svi bi radovi trebali završiti do konca 2023. godine.

Na projektu zaštite od poplave Karlovca se intenzivno radi, a projekt je također raspodijeljen po fazama, prema preporukama EU. Radovi su na nekim od mjera pri završetku, negdje su započeli, a na nekim se radi na projektnoj dokumentaciji i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Građevinski radovi intenzivni su na lijevoj i desnoj obali Korane i Mrežnice uzvodno od Karlovca (Logorište, Turanj, Mala Švarča) i lijevoobalnom nasipu rijeke Kupe, nizvodno od Karlovca. Na ostalim se mjerama priprema projektna dokumentacija, ishode potrebne dozvole i rješavaju imovinsko-pravni odnosi. (foto:kazup.hr)