Kolumne Moja mirovina

Prava iz mirovinskog osiguranja po posebnim propisima

Da ne bi diskriminirali i ostale građane koji mogu ostvariti pravo na mirovinu po drugim propisima, u ovom članku ćemo u osnovnim crtama upoznati čitatelje o pravima iz mirovinskog osiguranja po posebnim propisima i to za: djelatne vojne osobe, policijske službenike, profesionalne vatrogasce i bivše političke zatvorenike.

PRIJEVREMENA I STAROSNA MIROVINA djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika
Pravo na starosnu mirovinu djelatna vojna osoba i policijski službenik može ostvariti na temelju rješenja nadležnog ministra , bez obzira na godine života. Minimalna količina mirovinskog staža je 15 godina, a u tu količinu staža uračunava se i staž s povećanim trajanjem te vrijeme provedeno u Domovinskom ratu u dvostrukom trajanju.
Djelatna vojna osoba može ostvariti mirovinu i kada joj odlukom Vrhovnog zapovjednika prestaje radni odnos s pravom na starosnu mirovinu zbog osobitih zasluga za unaprjeđenje Oružanih snaga. Ovakva mirovina ostvaruje se bez obzira na navršeni staž i godine života, a određuje se na temelju staža od 40 godina.
Prema tom Zakonu pravo na starosnu mirovinu i muškarci i žene mogu ostvariti kad navrše 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, a prijevremenu starosnu mirovinu sa 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža, s tim da se osiguraniku kojem se staž računa s povećanim trajanjem snižava dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu.Stupnjevi povećanja staža su u rasponu od 12/15 do 12/18, a snižavanje dobne granice vrši se na način kako smo to opisali u prethodnim objavama u Ogulincu.
Visina mirovine određuje se na temelju plaća ostvarenih u najpovoljnijih uzastopnih 10 godina od 1.1.1988.godine, a osobni bodovi povećavaju se za 45%.
Prema Zakonu smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima, mirovine se smanjuju za 10%, osim mirovina u svoti od 3.500,00 kuna. Odlukom Vlade prestala je primjena smanjenja koja se primjenjivala od 1.1.2014.godine, a mirovine smanjuju po čl. 9.a Zakona u rasponu od 8% do 20% počevši od iznosa mirovine od 2.500,01 kuna.
Bitno je naglasiti da djelatna vojna osoba i policijski službenik može ostvariti pravo na mirovinu uz sniženje dobne granice po Zakonu o braniteljima, ukoliko ispunjava uvjete za mirovinu po tom zakonu i ako je to povoljnije, a o načinu sniženja dobne granice prethodno smo također pisali. Kad to naglašavamo, nadamo se da čitatelji nisu s prethodnim brojevima Ogulinca podložili vatru.

BIVŠI POLITIČKI ZATVORENICI
ostvaruju pravo na mirovinu po odredbama Zakona o mirovinskom osiguranja (ZOMO-u), ali po Zakonu o pravima bivših političkih zatvorenika.
Pretpostavljam da su svi oni koji su mogli ostvariti taj status to ostvarili, jer se taj status više ne može ostvariti, pa ćemo opisati osnovna, bitna, prava iz mirovinskog osiguranja.
Vrijeme izdržavanja kazne zatvora priznaje se u mirovinski staž u dvostrukom trajanju, a vrijeme nezaposlenosti nakon izlaska iz zatvora priznaje se u jednostrukom trajanju, i jedan i drugi staž priznaje se kao radni staž za ostvarivanje prava iz rada i po osnovi rada i prava na mirovinu.
Što se tiče prava iz mirovinskog osiguranja bitno je naglasiti da se prosječni vrijednosni bodovi utvrđuju:
-od plaća ostvarenih od 1.1.1970.godine, nadalje
-od od prosječnog vrijednosnog boda od godine koja prethodi godini ostvarivanja prava na mirovinu i
-od od vrijednosnog boda od 1,40.
Prosječni vrijednosni bodovi povećavaju se prema razdoblju koje je osoba provela u zatvoru ili pritvoru.Ako je osoba sa statusom političkog zatvorenika umrla osobe iz obitelji koje mogu ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruju to pravo.

PRIJEVREMENA I STAROSNA MIROVINA PO ZAKONU O VATROGASTVU
Zakon o vatrogastvu stupio je na snagu od 1.1.2020.godine, a pravo na prijevremenu i starosnu mirovinu profesionalni vatrogasci ostvaruju prema odredbama ZOMO-a, u ovim slučajevima:
-profesionalni vatrogasac koji je proveo najmanje 20 godina staža osiguranja u efektivnom trajanju u tom svojstvu i staž mu se računa s povećanim trajanjem i u mirovinu ide s radnog mjesta profesionalnog vatrogasca,
-osobe koji u trenutku ostvarivanja prava na mirovinu nisu profesionalni vatrogasci, već u mirovinu odlaze s nekog drugog radnog mjesta, ako su u svojstvu profesionalnog vatrogasca na kojem se staž računa s povećanim trajanjem ostvarili najmanje 30 godina staža osiguranja u efektivnom trajanju,
-profesionalni vatrogasac može pravo na starosnu mirovinu ostvariti na temelju rješenja vatrogasnog zapovjednika o prestanku službe zbog potreba Službe,bez obzira na godine života, ako je navršio staž od najmanje 30 godina, a od toga 20 godina mirovinskog staža na poslovima profesionalnog vatrogasca na kojem se staž računa s povećanim trajanjem.
Vrijednosni bodovi za određivanje prava na prijevremenu i starosnu mirovinu računaju se od najpovoljnijih vrijednosnih bodova određenih na temelju plaća iz 10 uzastopno najpovoljnijih godina, ostvarenih od 1.1.1998.godine nadalje.
Osobni bodovi povećavaju se za 45%.
Propisano je i smanjenje mirovina i to za 8% do 20% za razliku svote od 2.000,01 kunu.
Također je propisano smanjenje prema Zakonu o smanjenju mirovina određenih prema posebnim propisima od 10%, a mirovina ne može biti niža od svote najniže mirovina određene prema općem propisu (ZOMO-u).
Korisnik prijevremene i starosne mirovine po ovom Zakonu može raditi do polovice punog radnog vremena i primati mirovinu, samo treba znati, kao i kod ostalih vrsta mirovina o kojima smo pisali, da se za vrijeme zaposlenja neće isplaćivati najniža mirovina(za onog koji takvu mirovinu ostvari) nego stvarna mirovina određena prema plaćama.

KORISNE PREPORUKE:
Za sve one koji namjeravaju uskoro u mirovinu preporučuje se podnošenje Obavijesti o namjeri podnošenja zahtjeva za mirovinu. Podnošenjem takvog predzahtjeva omogućit će se ažuriranje banke podataka matične evidencije sa svim potrebnim podacima o vrsti staževa i plaćama ostvarenim u radnom vijeku i na taj način će se skratiti postupak uspostavljanja konačnog rješenja o pravu na mirovinu kada se prekine radni odnos. Uz takvu Obavijest, čija tiskanica je dostupna na stranicama Hrv.zavoda za mirovinsko osiguranje, treba priložiti:presliku radne knjižice, presliku osobne iskaznice, potvrde o sudjelovanju u Domovinskom ratu uspostavljene od Ureda za obranu Karlovac, potvrdu o stažu s povećanim trajanjem i eventualno još neke potrebne podatke. Nakon što se ažurira banka podataka matične evidencije Hrv. zavod za mirovinsko osiguranje podnositelju dostavlja ispise svih staževa i ostvarenih plaća da se može prekontrolirati da li je sve registrirano.Takva obavijest može se podnijeti najranije 1 godinu prije uvjeta za mirovinu.
Da bi se na praktičan način doznalo sve o svojim podacima na stranicama mirovinskog osiguranja postoji mogućnost registracije u FINA-i u e-građani, a može se zatražiti i informativni izračun mirovine. Informativni izračun mirovine može se zatražiti i preko HZMO-a, uz određenu naknadu(tiskanica zahtjeva također postoji na stranicama HZMO-a).
Svi oni koji osim staža u Rep.Hrvatskoj imaju staž u nekoj drugoj državi trebali bi podnijeti zahtjev za potvrđivanje staža u toj drugoj državi, a to je preporučljivo učiniti 5 godina prije uvjeta za mirovinu. Tiskanica zahtjeva također je dostupna stranicama HZMO-a, a uz zahtjev se također prilaže preslika radne knjižice, preslika osobne iskaznice i potvrde inozemnog poslodavca. Nakon provedenog postupka osiguranik dobiva obavijest-ispis o utvrđenim činjenicama.
Svi oni koji imaju staž u nekim drugim državama ostvaruju pravo na mirovinu po propisima tih država, ali je bitno naglasiti da se i takav staž ostvaren u državama s kojima je Rep. Hrvatska potpisala Konvenciju pribraja ukupnoj količini staža za ostvarivanje prava na prijevremenu ili starosnu mirovinu, ali, naravno, svaka država plaća svoj staž po svojim propisima.
Zahtjev za mirovinu može se podnijeti 30 dana prije prestanka radnog odnosa, a može se podnijeti i u roku od 6 mjeseci . Uz tiskanicu zahtjeva za mirovinu prilaže se originalna radna knjižica, rodni list (žene i za djecu), preslika osobne iskaznice, ovlaštenje banci za primanje mirovine i prestanak ugovora o radu.

Piše Momir Jakšić Momo