Aktualno Kolumne Moja mirovina

Savjeti za ostvarivanje prava na mirovinu te osnovni uvjeti i postupak za ostvarivanje prava na doplatak za djecu.

Ovaj put preporučit ćemo nekoliko korisnih savjeta za ostvarivanje prava na mirovinu i u drugom dijelu osnovne uvjete i postupak za ostvarivanje prava na doplatak za djecu.
S obzirom da je kalendarska godina pri kraju , potencijalni korisnici mirovina imaju dilemu da li prekinuti radni odnos s 30.12. i ostvariti mirovinu od 31.12.2021.godine, ili prekinuti radni odnos s 31.12. i ostvariti mirovinu od 1.1.2022.godine.
Kod takvih slučajeva za žene postoje dvije činjenice bitne za odluku: — -prva je kod ostvarivanja prava na prijevremenu starosnu mirovinu da je uvjet u 2021.godini 57 godina i 9 mjeseci života i 32 godine i 9 mjeseci staža osiguranja, i kad bi se mirovina ostvarila s 31.12. onda bi penalizacija od 0,20% po mjesecu života bila manja za 0,60% ,nego da se radni odnos prekine 31.12. i u mirovinu se ide od 1.1.2022.godine, jer je uvjet za žene u 2022.godini 58 godina života i 33 godine staža, a penalizacija je uvjetovana uvjetom za starosnu mirovinu za žene: u 2021.g. 62 godine i 9 mjeseci života, a u 2022.g. =63 godine života. —– –druga činjenica je plaća ostvarena u 2021.godini. Naime, ako se u mirovinu ide s 31.12. onda plaća ostvarena u 2021.g. ne ulazi u izračun vrijednosnih bodova, a ako se u mirovinu ide od 1.1.2022.g. onda plaća iz 2021.g. ulazi u izračun vrijednosnih bodova. Nadalje, ako je plaća u 2021.g.viša od dosadašnjeg prosjeka ta plaća može donekle povećati prosjek vrijednosnih bodova, pa onda i mirovinu, a ako je plaća niža od prosjeka onda može donekle snizii prosjek vrijednosnih bodova , a onda i mirovinu.No, dok se ne objavi iznos prosječne bruto plaće za 2021.godinu može se samo nagađati o naprijed opisanim varijantama.
Za muškarce za naprijed navedeni primjer postoji samo dilema oko visine plaće, jer za muškarce nema prijelaznog razdoblja za ostvarivanje prava na mirovinu.
Dileme oko visine plaće vrijede i za starosnu mirovinu.
Postoji „kafić tumačenje Zakona “, a sastoji se od priče da se sniženje dobne granice računa od 60. godine života , a ne od 65.g.života.Dakle, dobna granica za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu uz sniženje dobne granice, bilo zbog sudjelovanja u Domovinskom ratu ili zbog beneficiranog staža snižava se na način da se mjeseci sniženja oduzimaju od 65 godina života.
A onda još jednom naglašavmo da svi oni koji su u 2.stupu mirovinskog osiguranja i mirovinu ostvare po ZOHBDR-u ili po Zakonu za djelatnu vojsku, policiju,vatrogasce itd. ne mogu ostvariti pravo na jednokratnu isplatu od 15% od stanja na računu 2.stupa i njihova se sredstva prebacuju u 1.stup generacijske solidarnosti. Oni koji budu u situaciji da bi ,eventualno, mogli ostvariti prava iz 2.stupa o tome će odlučiti kad dobiju ponudu od REGOS-a.
Do sada nismo spomenuli odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju za one kod kojih je potpuni gubitak sposobnosti za rad nastao prije navršene 30.godine odnosno 35.godine života, a za njih je kraći uvjet staža, a iznosi jednu odnosno dvije godine staža. Kod takvih slučajeva potpuni gubitak sposobnosti za rad mora nastati za vrijeme osiguranja ili u roku od 1 godine od prestanka radnog odnosa.
DOPLATAK ZA DJECU
Pravo na doplatak za djecu ostvaruje se na 12 mjeseci, ali ne 12 mjeseci u kalendarskoj godini nego s pomakom, tj. od 1.3.u tekućoj godini do 28. Ili 29.2.iduće godine, a rok za podnošenje zahtjeva je kraj veljače.Ukoliko se zahtjev ne podnese do kraja veljače, doplatak se ostvaruje od dana podnošenja zahtjeva, a može se podnesti u službi mirovinskog osiguranja i u svim poštanskim uredima, a u novije vrijeme može se podnesti putem e-zahtjeva u sustavu e-građani.
Tiskanica zahtjeva može se kupitiili se isprintati sa stranica HZMO-a.
Opći uvjeti za za ostvarivanje pravana doplatak za djecu:
-podnositelj mora biti hrvatski državljanin ili stranac sa odobrenim stalnim boravkom, te da ima neprekidno prebivalište u Rep.Hrvatskoj najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva,
-da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj godini po članu kućanstva mjesečno NE prelazi 70% proračunske osnovice(za 2021.g.iznosi 2.328,20 kuna).
-da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu s djecom za koje traži pravo,
-da podnositelj uzdržava dijete.
Pravo na doplatak za djecu za dijete s utvrđenim teškim invaliditetom kao i za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja ostvaruje se pravo na doplatak neovisno o ukupno ostvarenom dohotku kućanstva, i u maksimalnom iznosu..
Ako su podnositelj zahtjeva i članovi kućanstva ostvarili prihod ili mirovinu iz inozemstva uz zahtjev treba priložiti kopiju ugovora o radu u inozemstvu i dokaze o visini primanja u neto iznosu.
Za novorođeno dijete doplatak se priznaje od datuma rođenja ako je zahtjev podnesen u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta.
Korisnicima kojima od 1.3.2022.godine neće biti utvrđena promjena u visini doplatka u odnosu na prethodnu godinu, doplatak će se nastaviti isplaćivati na temelju ranije donesenog rješenja.
Rješenja će se uspostavlati samo onim korisnicima kojima se visina doplatka mijenja ili kojima prestaje pravo.
Ukupni dohodak kućanstva ostvaren u Rep. Hrvatskoj i status o redovitom školovanju djece utvrđuje se službenim putem, te uz zahtjev nije potrebno prilagati dokaze o dohotku i naknadama u protekloj kalendarskoj godini kao i školske potvrde. Iznimka su školske potvrde o školovanju djece u inozemstvu.

Piše Momir Jakšić Momo