Aktualno OG sada Ogulin

Turistička zajednica traži višeg stručnog suradnika

Ogulinska Turistička zajednica raspisala je 9. prosinca natječaj za popunu radnog mjesta višeg stručnog suradnika u ogulinskom Turističkom uredu.
Prijave se zaprimaju do 19. prosinca 2022. godine. Traži se 1 osoba na određeno vrijeme na 12 mjeseci, s probnim rokom od mjesec dana. Između ostalog, od kandidata se zahtjeva da:
– ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS);
– da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
– da aktivno zna jedan svjetski jezik.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 10 dana od dana objave natječaja na internet stranici Turističke zajednice grada Ogulina (www.tz-grada-ogulina.hr). Prijave se podnose isključivo u pisanom obliku preporučenom poštom, u zatvorenoj kuverti, na adresu Turističke zajednice grada Ogulina, ulica Kardinala A. Stepinca 1, 47300 Ogulin. Uz adresu obvezno je navesti: „Ne otvaraj – Prijava na natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik “.

Kandidature s nepotpunom dokumentacijom, kao i one koje ne stignu do navedenog roka neće biti razmatrane. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sve detalje ovog natječaja možete pročitati na web stranici TZ grada Ogulina.