Aktualno OG sada Ogulin

Objavljen natječaj za programe javnih potreba u području sporta

Športska zajednica Grada Ogulina, dana 21. prosinca 2023. godine, objavljuje
J A V N I P O Z I V ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA
OGULINA ZA 2024. GODINU

U Proračunu Grada Ogulina za 2024. godinu osigurana su sredstva za financijsku
potporu programa udruga u sportu namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području
sporta definiranih prioritetima utvrđenima Programom javnih potreba u sportu Grada Ogulina
za 2024. godinu.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju iz proračuna Grada
Ogulina za sufinanciranje programa u području sporta u 2024. godini, odnosno iznos koji će
se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti sportskim udrugama (klubovima) za provedbu
programa u sportu je 137.000,00 eura (jednastotinatridesetsedamtisućaeura) i to:
– 130.000,00 eura (slovima: jednastotinatridesettisućaeura) za programe, projekte ili
manifestacije udruga u sportu koje se bave natjecanjima,
– 4.000,00 eura (slovima: četiritisućeeura) za programe, projekte ili manifestacije
udruga koje se bave rekreativnim sportom i
– 3.000,00 eura (slovima: tritisućeeura) za organizaciju sportskih manifestacija
II.
Na ovaj javni poziv se mogu javiti sve udruge u sportu sa sjedištem na području Grada
Ogulina čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba građana Grada
Ogulina u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti ne
predstavljaju gospodarsku djelatnost u sportu, što je podrobnije definirano Uputama za
prijavitelje.

Cijeli tekst sa informacijama pogledajte na službenoj stranici Grada Ogulina.