Danas peta, sutra šesta sjednica Županijske skupštine

Danas se održava 5. sjednica Županijske skupštine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca. Za Skupštinu je predložen sljedeći dnevni red:

– Vijećnička pitanja i prijedlozi
1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za
2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
– obrazloženje
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu
3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i projekcije za
2019. i 2020. godinu
– obrazloženje
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na IV. Izmjene i dopune
Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana
Županijske uprave za ceste za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
6. Godišnja analiza stanja za 2017. godinu i Godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite na području Karlovačke županije s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje
7. Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Karlovačke županije od 2018. do 2021. godine
8. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2017. godinu
9. Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području
Karlovačke županije za 2018. godinu
10.Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i
predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2018. godini
11.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije
namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Županijske skupštine Karlovačke županije u 2018. godini
12.a) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova
Povjerenstva za prodaju dionica u trgovačkom društvu
Ceste Karlovac d.d.
b) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova
Povjerenstva za prodaju dionica trgovačkog društva
Vodoprivreda Karlovac d.d.
c) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova
Povjerenstva za prodaju poslovnog udjela u trgovačkom društvu
Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
13.a) Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije iznad
minimalnog zakonskog standarda u 2018. godini
b) Program javnih potrebe u kulturi Karlovačke županije u 2018. godini
c) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2018. godini
d) Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije u 2018. godini
14.Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove
Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije KARLA
15.Objedinjeno izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu

16.Informacija o pokretanju postupka zajedničke javne nabave za usluge osiguranja

Sutra će se na istom mjestu ponovo okupiti svi županijski vijećnici, jer je odmah planirana i 6. sjednica Skupštine.

Facebook Comments