Zašto je Pučko otvoreno učilište lani poslovalo s minusom, većim od sto tisuća kuna?

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća moglo se čuti niz zanimljivih podataka o prošlogodišnjem poslovanju Pučkog otvorenog učilišta, a jedino njihovo izvješće gradski vijećnici nisu prihvatili. S obzirom na pojedinosti koje je iznijela sadašnja ravnateljica Blanka Poljak Franjković, željeli smo detaljnije doznati što se i kako radilo, te od kud je narastao nepredviđeni gubitak, veći od sto tisuća kuna.
Poslali smo nekoliko upita u Pučko otvoreno učilište i dobili odgovore, koje možete pročitati u nastavku.
Koliki je pravi gubitak iskazan za 2017. godinu i zbog čega je nastao, odnosno, zbog čega su brojke koje su iznesene na sjednici Vijeća drugačije od onih s kojim je obavljena primopredaja dužnosti?
U Izvješću prilikom primopredaje 2. siječnja 2018. godine naveden je manjak vlastitih prihoda u iznosu od 19.530,36 kn za 2017. godinu. Nakon toga Pučko otvoreno učilište Ogulin, prilikom izrade Financijskog izvješća za 2017. godinu, a na temelju dostupnih podataka, utvrdilo je manjak vlastitih sredstava za 2017. godinu u iznosu od 103.707,82 kn. Uvidom u dokumentaciju utvrđen je i manjak vlastitih prihoda iz 2016. godine u iznosu od 71.650,09 kn. Utvrđeno je i da Izvješće prilikom primopredaje ne sadržava sve troškove iz 2017. godine, točnije nisu proknjiženi svi troškovi. U skladu s navedenim, a i zbog nejasnog vođenja financijskog poslovanja po izvoru i namjeni, nismo u mogućnosti utvrditi točan razlog nastanka manjka vlastitih prihoda.

Koliko je do sada utrošeno u POU iz gradskog proračuna, a koliko iz državnih institucija?
Uvidom u dokumentaciju Učilište može potvrditi da je iz nadležnog proračuna (Grad Ogulin) od 2004. godine do 1. siječnja 2018. godine, a vezano za projekt rekonstrukcije objekta Pučko otvoreno učilište Ogulin, bilo namijenjeno 14.929.709,83 kn. Uvidom u dostupnu dokumentaciju Učilište može potvrditi da je iz nenadležnog proračuna (Ministarstvo) od 2004. godine do 1. siječnja 2018. godine, a vezano za projekt rekonstrukcije objekta Pučko otvoreno učilište Ogulin, bilo namijenjeno 2.300.000,00 kn. Napominjemo da je točan podatak o prihodima iz nenadležnog proračuna Učilište zatražilo 14. ožujka 2018. godine i odgovor još nije zaprimljen, te u skladu s tim može doći do promjene za navedeni podatak.

Koliko još novaca treba da se radovi privedu kraju i sve stavi u funkciju?
Ugovorom od 2. studenog 2017. godine, a nakon provedenog Otvorenog postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na rok od četiri godine s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave „Rekonstrukcija i opremanje objekta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin“ s procijenjenom vrijednošću od 8.002.953,25 kn (10.003.691,55 kn s PDV-om) određeno je da će radove izvoditi tvrtka Suhomont d.o.o. a nadzor radova Nemeth projekt d.o.o. Planirani rok završetka radova je, kako je navedeno, četiri godine.

Tko je iz grada prije nadzirao radove i tko to sada čini?
Uvidom u dokumentaciju a u skladu s Odlukom o imenovanju voditelja Projekta Grada Ogulina „Uređenje zgrade POU Ogulin“, KLASA: 022-01/13-01/45, URBROJ: 2133/02-01/1-13-1 od datuma 11. listopada 2013. godine, za voditelja Projekta Grada Ogulina „Uređenje zgrade POU Ogulin“ imenovan je Zdravko Salopek, dipl. ing., voditelj Odsjeka za prostorno uređenje, razvoj zaštitu okoliša i imovinskopravne poslove a od 1. siječnja 2014. godine. Temeljem Odluke o imenovanju kordinatora na projektu „Uređenje zgrade Pučkog otvorenog učilišta Ogulin“, KLASA: 022-01/18-01/5, URBROJ: 2133/02-01/1-18-1 za koordinatora na projektu „Uređenje zgrade Pučkog otvorenog učilišta Ogulin“, od 1. veljače 2018. godine, imenovan je Zdravko Salopek, dipl. ing., voditelj Odsjeka za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje Grad Ogulina. Ovom Odlukom stavljena je izvan snage Odluka o imenovanju voditelja Projekta Grada Ogulina „Uređenje zgrade POU Ogulin“, KLASA: 022-01/13-01/45, URBROJ: 2133/02-01/1-13-1 od datuma 11. listopada 2013. godine.

Kako komentirate činjenicu da izvješće o radu za 2017. nije prihvaćeno?
Pučko otvoreno učilište Ogulin primilo je na znanje Odluku Gradskog vijeća Grada Ogulina od 16. ožujka 2018. godine, a vezano za Izvješće o radu i poslovanju za ustanovu Pučko otvoreno učilište Ogulin 2017. te je prihvatilo istu. Neprihvaćanje Izvješća o radu razumljivo je i očekivano s obzirom na negativno poslovanje iz 2017. godine. Tijekom 2018. godine Učilište će provesti mjere reduciranja minusa, reorganizacije i racionalizacije poslovanja.

Na koji način mislite sanirati gubitke?
Pučko otvoreno učilište Ogulin po izradi Završnog računa za 2017. godinu dana 1. veljače 2018. godine izradilo je Plan otklanjanja manjka vlastitih sredstava, kojim će se racionalizirati poslovanje Učilišta. Također, rebalansom proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu od datuma 16. ožujka 2018. godine osnivač Učilišta preuzeo je dio financijske obveze za 2018. godinu, koja se odnosi na naknade za prijevoz, energiju, te manji dio intelektualnih i osobnih usluga.

Da li nabavljene sjedalice za kino imaju jamstvo i kako je reguliran jamstveni rok s obzirom da još nisu u uporabi?
U skladu s čl. 21. Ugovora o javnoj nabavi robe za dobavu i ugradnju stolica za višenamjensku dvoranu POU Ogulin, MV-1/16 od 19.12.2016. godine s tvrtkom Brid d.o.o. Jamstvo za ispravnost prodane stvari počinje teći (jamstveni rok) od trenutka primopredaje stolica (od dana potpisa Primopredajnog zapisnika iz čl. 12. Ugovora) do isteka minimalno 5 godina ili više od navedenog datuma primopredaje stolica. Jamstveni rok počeo je teći dana 24. travnja 2017. godine, a prema potpisanom Zapisniku o primopredaji stolica.

Da li je nova Uprava od preuzimanja dužnosti uočila neke nezakonitosti u poslovanju prijašnje Uprave i ako je što je po tom saznanju učinila?
Uočene moguće nepravilnosti su u postupku rješavanja, točnije utvrđivanja okolnosti nastanka istih. U tu svrhu je između ostalog od 1. veljače 2018. godine u tijeku i utvrđivanje zatečenog stanja (izrada Elaborata osiguranja dokaza) rekonstrukcije objekta Pučko otvoreno učilište Ogulin. Učilište je na temelju čl. 5. i čl. 6. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj: 78/15) te Odluke Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Ogulin od 28. veljače 2018. godine, zatražilo unutarnju kontrolu poslovanja od strane Grada Ogulina.

Facebook Comments