Bajkoviti Advent u Ogulinu – predložite sadržaje

Turistička zajednica grada Ogulina objavila je Javni poziv za dostavu sadržaja za Bajkoviti Advent u Ogulinu.
Program Bajkovitog Adventa će se održavati od 01.12.2019. do 07.01.2020. u sklopu kojega će se organizirati i rad Klizališta na Crvenom igralištu u periodu od 20.12.2019. do 06.01.2020.

Cilj je objedinjavanje lokalnih dionika s ciljem kreiranja programa obilježavanja Bajkovitog Adventa u Ogulinu 2019. s naglaskom na očuvanju i promociji tradicijskih vještina i znanja ovog kraja povezanih sa slavljenjem Adventa, te poticanju i promociji ekoloških pristupa te inovativnih i kreativnih sadržaja usmjerenih k podizanju atraktivnosti događanja.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Prijaviti se mogu institucije, Udruge, umjetničke organizacije i ostale pravne i fizičke osobe. Svaki prijavitelj može podnijeti najviše 3 prijave s time da svaki program mora biti posebno prijavljen.

Napomena. Ugostiteljska djelatnost nije predmet ovog javnog poziva.

PRIHVATLJIVI SADRŽAJI/AKTIVNOSTI:

Prihvatljivi su kulturni, umjetnički i zabavni sadržaji/aktivnosti, izložbe i ostali sadržaji ili aktivnosti koji će doprinijeti kreiranju duha tradicijskog i autentičnog Adventa u Ogulinu te inovativni i kreativni sadržaji koji će pojačati atraktivnost novogodišnjih sadržaja.

PREDNOST IMAJU SADRŽAJI KOJI:

Interpretiraju tradicijske običaje ogulinskog kraja, pogotovo u smislu tradicije slavljenja Adventa i korištenje inovativnih pristupa u interpretaciji tradicije ovog kraja.

Interaktivni su i omogućuju posjetiteljima sudjelovanje (radionice,..)

Odgovaraju tehničkim uvjetima kojima raspolaže organizator

Financijski zahtjevi odgovaraju stvarnim veličinama i potrebama

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Organizator će donijeti Odluku o konačnom iznosu prihvatljivih troškova po pojedinom sadržaju na temelju analize podataka navedenih u prijavi. Troškovi moraju biti specificirani i razdijeljeni na troškove honorara, razglasa, putni trošak,… Prilikom procjene prijave analizirat će se potreba naznačenih troškova u odnosu na prijavljen sadržaj ili aktivnost kao i realnost visine navedenih troškova. Organizator zadržava pravo korekcije troškova navedenih u prijavi.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova

dospjele kamate;

kazne, financijske globe i troškovi sudskih sporova;

doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu;

plaćanje neoporezivih bonusa zaposlenima;

naknade za financijske transfere i druge pristojbe u potpunosti financijske prirode;

troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora odnosno troškovi koji se u razdoblju provedbe projekta financiraju iz drugih izvora;

donacije u dobrotvorne svrhe; – zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima;

reprezentacija;

troškovi namirnica i sirovine (hrana i piće)

troškovi koji nisu predviđeni Ugovorom te

drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima projekta.

KAMO POSLATI PRIJAVU?

Potpisan i ovjeren (ako je primjenjivo) obrazac prijave je potrebno poslati isključivo e-poštom na e-adresu: [email protected] .

ROK ZA SLANJE PRIJAVE:

Rok za slanje prijave je 31.10.2019. godine do 24:00.

Prijave pristigle van roka neće se razmatrati.

KOME SE OBRATITI AKO IMATE PITANJA?

Sva pitanja vezana uz prijavu programa možete uputiti na e-mail: [email protected]

Odgovore na pitanja bi će poslani u najkraćem mogućem roku, a najčešća pitanja i odgovore ćemo objaviti na web stranici TZ grada Ogulina na lokaciji objave Javnog poziva.

PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU PROGRAMA ZA BAJKOVITI ADVENT U OGULINU:

Turistička zajednica grada Ogulina je organizator Bajkovitog Adventa u Ogulinu. U svrhu evaluacije prijavljenih sadržaja, Turističko vijeće će imenovati Organizacijski odbor Bajkovitog adventa u Ogulinu. Organizacijski odbor Bajkovitog Adventa u Ogulinu će izvršiti odabir prijavljenih programa u skladu s raspoloživim financijskim mogućnostima i tehničkim uvjetima koje ima na raspolaganju.

PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Neće biti uzeta u razmatranje prijava na Javni natječaj koja je dostavljena van roka za podnošenje prijava,te koja u prijavnom obrascu ne sadrži sve tražene podatke.

Facebook Comments