Pojasnit ćemo nejasnoće kako bi demistificirali “samovolju gradonačelnika pod krinkom koronavirusa”

Dugoreške gradske pročelnice uzvratile HDZ-u

U vremenu koronavirusa i krize koje je to vrijeme donijelo, svi promišljaju o načinu na koji tu krizu i prevladati, kao što su i svi svjesni da se polako vraćamo u „normalu“ ali „novu normalu“

Kristina Luketić i Helena Milković Klokočki, dvije pročelnice Grada Duga Rese zajednički su odgovorile na jučerašnje kritike koje su na adresu Grada, odnosno gradonačelnika Tomislava Boljara došLe iz HDZ-a. Njihovu reakciju također prenosimo u cijelosti – piše Kaportal

Na objavljeno priopćenje Gradske organizacije HDZ Duga Resa kao pročelnice gradskih upravih tijela, Gradske službe i Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove koje su između ostalog odgovorna za zakonitost prijedloga odluka gradonačelnika koje se odnose na koordiniranje rada službi i upravnih odjela gradske uprave te za postupke zapošljavanja i rješavanje radnih i statusnih pitanja za gradsku upravu, te pitanja gospodarstva i gradskih projekata smatramo se potrebnim očitovati.

U odnosu na dio priopćenja koji se odnosi na akte Gradske službe kojima se koordinira rad gradskih upravnih tijela, daje se očitovanje:

U priopćenju za javnost iznesen je niz akata i njihovih odredbi, no nažalost, njihovo je tumačenje pravno neosnovano zbog čega se iz navedenog priopćenja (za nepoznavaoce prava i zakona) može steći pogrešan dojam o onome što je gradonačelnik predložio a Gradsko vijeće donijelo na svojoj 27. i 28. sjednici Gradskog vijeća.

Na sve tvrdnje, komentare i upite iznesene u navedenom priopćenju, dana su pojašnjenja na samim sjednicama Gradskog vijeća, no zbog očite potrebe, navedena pojašnjenja ponovit ćemo i u ovom odgovoru a kako bi demistificirali „samovolju gradonačelnika pod krinkom koronavirusa“.

U vremenu koronavirusa i krize koje je to vrijeme donijelo, svi promišljaju o načinu na koji tu krizu i prevladati, kao što su i svi svjesni da se polako vraćamo u „normalu“ ali „novu normalu“. O toj novoj normali promišlja i govori i premijer Vlade RH i ministri te se ponovno govori o potrebi preustroja, racionalizaciji i učinkovitosti javne uprave, pa dopustite onda da se u skladu s tim ponaša i ova gradska vlast temeljem svojih zakonskih ovlasti.

Na sjednicama Gradskog vijeća rečeno je da su ovo prvi koraci prema „novoj“ gradskoj upravi te su donesene odluke kojima se ne regulira cjelokupni novi ustroj gradske uprave već su donesene odluke za uređenje postojećeg stanja, a to je potreba premještaja dijela poslova za razvoj gospodarstva iz gradske uprave u novoosnovanu gradsku ustanovu za poticanje lokalnog razvoja kao i potreba zapošljavanja portira.

Što se tiče novog ustroja „nove“ gradske uprave a što je rečeno na gradskom vijeću, gradska uprava namjerava detaljnom procjenom učinaka iste (putem odgovarajućih zakonskih procedura i alata) utvrditi vlastite kapacitete, potrebe i mogućnosti te sukladno tome izvršiti potrebnu reorganizaciju a kako bi usluge gradske uprave postale bolje i učinkovitije te kako bi ova gradska uprava što spremnija dočekala eventualne nove najavljivane administrativne preustroje.

Nadalje, želimo pojasniti nevjerodostojne činjenice iz priopćenja:

1. Grad Duga Resa kao jedinica lokalne samouprave nije obveznik primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike budući se navedeni Kolektivni ugovor primjenjuje na državne službenike i namještenike a na na gradske službenike i namještenike čije se plaće i materijalna prava financiraju iz gradskog a ne iz državnog proračuna. Obzirom na navedeno, Grad Duga Resa kao poslodavac može regulirati naknadu troškova prijevoza na posao i s posla službenika i namještenika na način koji je za poslodavca najpovoljniji kao i što može ukinuti navedenu naknadu ukoliko utvrdi da nema raspoloživih proračunskih sredstava ili da visoki troškovi prijevoza za Grad Dugu Resu kao poslodavca nisu poslovno opravdani. Grad Duga Resa donio je Odluku o naknadi troška prijevoza u visini od 700,00 kn za službenike i namještenike koji su udaljeni od mjesta stanovanja do mjesta rada više od 30 km budući da s obzirom na trenutnu situaciju službenika i namještenika u gradskoj upravi smatramo da visoki troškovi prijevoza nisu poslovno opravdani kao što smo time i spriječili manipulaciju troškovima prijevoza. U ovoj gradskoj upravi svjedočimo da se zahtjeva naknada troška prijevoza dok se istodobno koriste sasvim druge vrste prijevoza ili se isti uopće niti ne koristi, te se prilažu nevjerodostojne isprave i računi za naknadu istog. Obzirom na takve zahtjeve zaključili smo da gradska uprava ne treba biti taoc istih. Konkretno, ovdje se zapravo radi o samo jednom trošku prijevoza koji je sada reguliran na opisan način.

2. Što se tiče poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza, Grad Duga Resa nema namjeru otpuštati službenike i namještenike ali ima namjeru ponuditi im drugo odgovarajuće radno mjesto ukoliko se utvrdi da za određene poslove više ne postoji potreba ili ga službenici i namještenici obzirom na svoja osobna svojstva i osobine ne mogu obavljati. Obzirom na navedeno, obzirom na prijeku potrebu kao i načelo racionalnog trošenja javnih sredstava, te praksu ostalih jedinica lokalne i područne samouprave u sličnim situacijama, neosnovano bi bilo za službenike i namještenike kojima će biti ponuđena daljnja mogućnost rada sukladno njihovim kvalifikacijama za iste predvidjeti isplate otpremnina. Neovisno o navedenom, ukoliko bi se za takve službenike i namještenike utvrdio zakonski minimum prava na otpremninu, isti za nju ne bi bili zakinuti a kako je to i određeno u članku 57. stavak 2. Pravilnika o radu službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Duge Rese (Službeni glasnik 01/15, 03/15, 09/18, 02/20).

3. U odnosu na istaknute primjedbe o tijelu nadležnom za donošenje Pravilnika o unutranjem redu upravnih tijela gradske uprave Grada Duge Rese isti nije niti bio stavljen na donošenje Gradskom vijeću niti na jednoj od navedenih sjednica Gradskog vijeća već je Gradsko vijeće kao nadležno tijelo donijelo Pravilnik o radu službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Duge Rese.
Također, smatramo potrebnim pojasniti da se prije promjena u opisu poslova u sistematizaciji radnih mjesta (o čemu odlučuje gradonačelnik Pravilnikom o unutarnjem redu) donosi Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese a čije je donošenje u nadležnosti Gradskog vijeća te koja Odluka je i bila točka dnevnog reda 28. sjednice Gradskog vijeća. Obzirom na navedeno, nikako ne stoji tvrdnja iz priopćenja da je predlagatelj odnosno gradonačelnik kao i donositelj odluka, Gradsko vijeće, svojim odlukama isključilo, mijenjalo pozitivne propise Republike Hrvatske, kao niti da su navedene akte donijela nenadležna tijela. Također, akti koji se odnose na usmjeravanje rada gradske uprave a koje donosi Gradsko vijeće podliježu odnosno isti se dostavljaju na nadzor zakonitosti u Ministarstvo uprave koje u slučaju eventualnih nezakonitosti u aktima, vlastitim rješenjima nadlaže otklanjanje istih u zakonskom roku.
U Gradu Dugoj Resi kao poslodavcu ne postoji ustrojen Sindikat niti Radničko vijeće. Ustrojavanje navedenih organizacija nije u nadležnosti poslodavca već procese ustrojavanja samoinicijativno i slobodnom voljom pokreću službenici i namještenici zaposleni u Gradu Dugoj Resi. Iz navedenog se može zaključiti da službenici i namještenici zaposleni u Gradu Dugoj Resi nisu imali potrebe zaštitu svojih prava ostvarivati putem navedenih organizacija no ukoliko se za istim pokaže potreba, slobodni su se u iste organizacije udružiti odnosno osnovati ih sukladno svim pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Da bi se Kolektivni ugovor kao akt mogao primjenjivati na Grad Dugu Resu kao poslodavca i službenike i namještenike gradske uprave Grada Duge Rese, neophodno je da Kolektivni ugovor sklopi gradonačelnik u ime Grada Duge Rese kao poslodavca i predstavnik Sindikata lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Duge Rese.

U odnosu na dio priopćenja koji se odnosi na donošenje Odluke o donošenju mišljenja na Nacrt Strategije Većeg urbanog područja daje se očitovanje:
Čudi nas priopćenje Gradskog odbora HDZ-a Duga Resa i primjedbe na Odluku o donošenju mišljenja na konačni Nacrt Strategije razvoja Većeg urbanog područja Karlovac 2019-2027 s obzirom da je čitav postupak pristupanja Većem urbanom području i davanje mišljenja na konačni Nacrt Strategije razvoja vođen transparentno i zakonito sukladno Zakonu o regionalnom razvoju. Gradsko vijeće Grada Duge Rese je Odlukom od 15. veljače 2019. godine dalo suglasnost za pristupanje Većem urbanom području Grada Karlovca kao što je i Odlukom od 4. 5. 2020. godine dalo pozitivno mišljenje na konačni Nacrt Strategije razvoja Većeg urbanog područja Karlovac 2019. – 2027. Način izrade Strategije propisan je Zakonom kojim je utvrđeno da je Partnersko vijeće savjetodavno tijelo koje utvrđuje zajedničke prioritete razvoja na razini urbanog područja, predlaže strateške projekte važne za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenje. Grad je predložio članove Partnerskog vijeća iz različitih djelatnosti i spektra djelovanja sa svog područja. Što se tiče projekata koji su za Grad predloženi radi se o projektima koji su najvećom mjerom utvrđeni Strateškim razvojnim programom Grada Duge Rese, usvojenim od strane Gradskog vijeća. Što se tiče „zasluga“ Gradskog odbora HDZ-a Duga Resa da je Duga Resa ušla u ITU njegovom zaslugom napominjemo da se obuhvat Urbanog područja određuju temeljem metodologije koju je odredilo nadležno Ministarstvo čiji kriteriji se odnose primjerice na dnevne migracije, kriterije prostornog kontinuiteta i slično.
Smatramo da se u našoj Državi primjenjuju zakoni, propisi i metodologije koje utvrđuju pojedinu problematiku, a ako smo svi zajedno doprinjeli ostvarivanju nekog programa to nas treba ispuniti zadovoljstvom.

S poštovanjem,

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI,
STAMBENE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Kristina Luketić, dipl.iur., v.r.
PROČELNICA GRADSKE SLUŽBE

Helena Milković Klokočki, dipl. iur., v.r.

Facebook Comments