Aktualno OG sada Ogulin

Želite li POS-ov stan? Pročitajte kako do njega

Poredice - pogled iz zraka ist

Iz gradske uprave primili smo javni poziv za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stana. U njemu stoji:

Na temelju Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine”, br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19) te odredbama članka 17. i 18. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ogulina (“Glasnik Karlovačke županije”, br. 50/20) Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a objavljuje

J A V N I P O Z I V
za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana
prema Programu POS-a

I.

Predmet javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a na području Grada Ogulina.
Planirana lokacija zgrade za kupnju stana prema Programu POS je u krugu bivše vojarne Sv. Petar u blizini “novog” dječjeg vrtića – Sveti Petar 41 C.

II.

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Ogulina imaju osobe – državljani Republike Hrvatske.
Prvenstvo na kupnju stana, neovisno o načinu plaćanja, imaju:
– osobe – zaštićeni najmoprimci koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba,
– osobe koje prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svog stanovanja.
Podnositelj zahtjeva koji kupuje stan uz obročnu otplatu treba zadovoljiti kriterije u pogledu kreditne sposobnosti, koju utvrđuje poslovna banka u skladu s uvjetima određenim sporazumom o poslovnoj suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN).

III.

Lista prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a na području Grada Ogulina utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:
1. uvjeti stanovanja,
2. stambeni status,
3. vrijeme prebivanja na području Grada Ogulina za podnositelja zahtjeva,
4. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
5. životna dob podnositelja zahtjeva,
6. stručna sprema podnositelja zahtjeva,
7. djeca predškolske dobi i djeca na školovanju,
8. invaliditet ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva,
9. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
10. status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,
11. status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva.

IV.

Podnositelj zahtjeva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a na području Grada Ogulina uz zahtjev za kupnju stana (Obrazac 1) dužan je priložiti sljedeće dokumente:
1. domovnicu ili presliku osobne iskaznice (obostrano) – za podnositelja zahtjeva,
2. rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana
(ne starije od 6 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva),
3. izjavu o postojanju izvanbračne zajednice/neformalnog životnog partnerstva, potpisanu od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika/ce ili neformalnog životnog partnera/partnerice, danu pod kaznenom odgovornošću supotpisanu od strane dva svjedoka te ovjerenu od strane javnog bilježnika (Obrazac 2),
4. uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje policijska uprava
(ne starije od 30 dana u trenutku podnošenja zahtjeva),
5. javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje:
da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske (Obrazac 3), odnosno,
da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću (Obrazac 4),
(ne stariju od 30 dana u trenutku podnošenja zahtjeva) te e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišnoknjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva,
u slučaju da su podnositelj zahtjeva i/ili članovi obiteljskog domaćinstva za koje se daje ovjerena izjava da nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, nasljednici imovine, trebaju priložiti i rješenje o nasljeđivanju,
6. dokaz stambenog statusa:
ugovor o najmu stana – ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavat će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni od strane javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave ovog Javnog poziva) ili
izjavu o stanovanju kod člana obitelji ovjerenu od strane javnog bilježnika (Obrazac 5),
7. odgovarajući dokaz o prvom stjecanju nekretnine, odnosno izjavu o prvom stjecanju nekretnine danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ovjerenu od strane javnog bilježnika
(ne stariju od 30 dana u trenutku podnošenja zahtjeva) (Obrazac 6),
8. dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, diploma),
9. dokaz o školovanju djece – potvrdu/uvjerenje škole ili visokog učilišta,
10. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,
11. potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,
12. rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenom invaliditetu za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,
13. potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – za podnositelja zahtjeva te
14. druge dokaze.
Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave.
Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 3.,5.,6. i 7. dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

V.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i pripadajuće izjave, preuzima neposredno u službenim prostorijama Grada Ogulina, na adresi Bernardina Frankopana 11, 47300 Ogulin, ili sa službene web stranice Grada Ogulina (www.ogulin.hr).
Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se isključivo poštom na adresu: GRAD OGULIN, Bernardina Frankopana 11, 47300 Ogulin, zaključno do 10.02.2021. godine, s naznakom „Stambena lista POS – Grad Ogulin – NE OTVARAJ“.
Podnositelji zahtjeva dodatne informacije mogu dobiti u Gradskoj upravi Grada Ogulina, putem telefona 047/522-612 svaki radni dan od 08:00 do 14:00 sati odnosno putem e-pošte na adresu [email protected]

VI.

Lista prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Ogulina.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva.
Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Povjerenstva u roku 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ogulina.

VII.

Nakon donošenja Odluka po prigovorima Gradonačelnik utvrđuje konačnu Listu prvenstva te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ogulina.

KLASA: 370-01/20-01/59
URBROJ: 2133/02-01/1-20-1
Ogulin, 23.12.2020.

Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva
za kupnju stana prema Programu POS-a
Predsjednik Povjerenstva

Daniel Vukelja, ing. struč. spec. oec., v.r.

Facebook Comments

Posljednje objavljeno

Srbija djelomice postrožila mjere ograničenjem rada ugostiteljima

OgPortal

Njemačka će pivarima isplatiti odštetu za neprodano pivo

OgPortal

Peđa Grbin: Nek’ Plenković pita Merkel u vezi s ulaskom u kafić

OgPortal

Zaposleno 25 žena koje će skrbiti o 160 starijih osoba

OgPortal

U Ogulinu zabilježen jedan novi slučaj zaraze, u županiji 45

OgPortal

Božinović otkrio pravila za restorane i kafiće, vraća se karantena od 14 dana za zaražene

OgPortal