Aktualno OG sada Ogulin

Pripreme za konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina

Gradonačelnik Dalibor Domitrović uputio je poziv Tomislavu Lipošćaku (HDZ) i Marinu Puškariću (DP), radi dogovora  za konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina, te ih pozvao na sastanak koji će se održati dana 08. lipnja 2021. godine (utorak) u 14:30 sati u Velikoj dvorani Gradske vijećnice.

U pozivu gradonačelnik Domitrović navodi:

“Zakonom o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) propisano je da konstituirajuću sjednicu predstavničkog tijela lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika odnosno službenik kojeg on ovlasti.
Ovlast za sazivanje konstituirajuće sjednice podrazumijeva predsjedanje i rukovođenje sjednicom do određivanja osobe koja će sukladno zakonu preuzeti daljnje predsjedanje konstituirajućom sjednicom.
Prije nego što osoba preuzme predsjedanje konstituirajućom sjednicom potrebno je predložiti članove Mandatne komisije koja će konstatirati izabrane članove predstavničkog tijela, utvrditi koji vijećnici su stavili mandat u mirovanje ili im mandat miruje po sili zakona, tko zamjenjuje vijećnike te utvrditi člana predstavničkog tijela koji će preuzeti predsjedanje sjednicom do izbora predsjednika.
Sukladno članku 2. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina („Glasnik Karlovačka županije“ br. 34/18, 33/19, 16/21 i 20/21 – pročišćeni tekst) konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika Gradskog vijeća predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.
Umjesto člana koji je stavio mandat u mirovanje ili mu mandat miruje po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik člana određen sukladno Zakonu i članku 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina. Dakle, ako je vijećniku koji je mandat stavio u mirovanje ili mu mandat miruje po sili zakona određen zamjenik sukladno odredbama članka 81. Zakona o lokalnim izborima, taj zamjenik ima pravo sudjelovanja i odlučivanja na konstituirajućoj sjednici od samog njezinog početka.
Gradsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Gradskog vijeća ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Gradskog vijeća.
Prijedlog vijećnika za članove Mandatne komisije, Odbora za izbor i imenovanja, predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika i predan u Stručnu službu Grada Ogulina najkasnije dan prije dana konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća.
Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.
Nakon što je Gradsko vijeće konstituirano izvode se himna Republike Hrvatske i svečana pjesma Grada.
Sukladno članku 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina nakon svečane prisege vijećnika, izbora predsjednika vijeća, članova Mandatne komisije i odbora za izbor i imenovanja, predsjednik vijeća i 1/3 vijećnika može predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.”