Aktualno OG sada Ogulin

Prvim ovogodišnjim rebalansom povećan gradski proračun za 2021. godinu

Kao jedna od najvažnijih točaka dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina, bila je ona koja se odnosila na 1. izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna Grada Ogulina.

Gradski proračun za tekuću godinu, podsjećamo, “težak”  je 105.165.000,00 kuna.

Usvojenim Prijedlogom 1. Izmjena i dopuna, gradski proračun porastao je na 112.246.364,00 kuna. Ovo povećanje prihoda odnosi se uglavnom na povećanje sredstava financiranih temeljem prijenosa EU sredstava za investicije provedene tijekom prošle godine, a radilo se, između ostalog, o izgradnji nove zgrade dječjeg vrtića, rekonstrukciji i izgradnji novog doma DVD-a Turkovići, te izgradnji reciklažnog dvorišta. Ove godine je odobreno i 900.000,00 kuna pomoći iz državnog proračuna za izgradnju pristupne ceste novom dječjem vrtiću na Svetom Petru.

Međutim, određeni gradski projekti će ipak dobiti manju financijsku pomoć države i resornih ministarstava, nego što je prvotno bilo očekivano. Radi se o projektima dovršetka rekonstrukcije zgrade Pučkog otvorenog učilišta, ali i sanacije Sodola, te ukidanju pomoći za realizaciju projekata pametnih gradova.

Kapitalni rashodi, izglasani 1. rebalansom ovogodišnjeg proračuna, odnose se, između ostalog, na novi projekt izgradnje vanjske toplinske jedinice za dvoranu Ivice Cindrića – Pive. Za tu namjenu osigurano je 1.200.000,00 kuna. U planu je i kupovina novog službenog automobila za potrebe gradske uprave, posebno komunalnog odjela, za što je osigurano 140.000,00 kuna. Još 750.000,00 kuna osigurano je za dovršetak izgradnje novog dječjeg vrtića na Sv. Petru, a 200.000,00 kuna planira se utrošiti u dodatna ulaganja na gradskim grobljima.