Aktualno OG sada Ogulin

Nije bilo prisilne naplate potraživanja

Podnoseći izvješće o radu, na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, direktor Vodovoda i kanalizacije Bojan Prebežić, naglasio je da su prošle godine uprihodovali   19.967.577 a rashodi  su iznosili 19.886.875. U 2020. godini tako je ostvarena  dobit u iznosu od 60.588 kuna.
Prihodi od osnovne djelatnosti su za 14% veći u odnosu na razdoblje prethodne godine. Povećanje prihoda realizirano je na pozicijama prihoda od vodnih usluga-domaćinstva i na pozicijama prihoda od ostalih usluga. Smanjenje prihoda realizirano je na prihodima vodnih usluga pravnih osoba za 11%, a tome je razlog razdoblje pandemije uzrokovane Covidom 19 i zatvaranjem pojedinih korisnika vodnih usluga. Smanjenje prihoda evidentirano je i na pozicijama prihoda od kamata i prihoda od naplaćenih odvjetničkih usluga, jer se za vrijeme pandemije korisnicima, pravnim osobama, nije obračunavala kamata za dospjela a neplaćena potraživanja i nije se provodila prisilna naplata potraživanja.

Na dan 31.12. 2020. godine na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Ogulina bilo je priključeno ukupno 229 pravnih osoba i 1915 domaćinstva, a na vodoopskrbni sustav  661 pravna osoba i 8645 domaćinstva.
U 2020. godini završena je investicija izgradnja vodoopskrbe Tounj, vodoopskrbni sustav Kukača – Kamenica. Dobivena je uporabna dozvola i investicija je stavljena u upotrebu. Tijekom 2020. godine na tom je području izvedeno je 86 kućnih priključaka.

Završeni su radovi na izgradnji tlačnog i povratnog cjevovoda Poduzetnička zona – UPOV Ogulin s crpnom stanicom, radovi na izgradnji neizravnog ispuštanja pročišćenih otpadnih voda na UPOV-u Ogulin, radovi na izgradnji mehaničke zaštite preljeva od onečišćenja kod neizravnog ispuštanja II faza s izradom izvedbenog projekta i radovi na izgradnji tlačno gravitacijskog cjevovoda sustava odvodnje zone BC Ogulin, Poredice s crpnom stanicom.

Sklopljen je Okvirni sporazum na razdoblje od pet godina za sanaciju gubitaka na VOS Ogulin i temeljem Okvirnog sporazuma II Ugovor za izvođenje radova u 2020. godini koji je u cijelosti završen.

Sklopljen je Okvirni sporazum na razdoblje od tri godine za sanaciju gubitaka na VOS Saborsko i temeljem Okvirnog sporazuma I Ugovor za izvođenje radova u 2020. godini koji je u cijelosti završen.

U 2020. godini sklopljen je Ugovor za izgradnju stanice za prihvat sadržaja septičkih jama i radovi su započeli tijekom prosinca 2020. Sredstva su osigurana Ugovorom o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Ogulin.

U 2020. godini otklonjena su 107 kvara na vodoopskrbnom sustavu različitih profila i otklonjeno 68 kvarova na kućnim priključcima.

Na navedenim područjima zamijenjeno je 800 vodomjera, izvedeno je 167 priključaka za nove potrošače, a zbog neispravnosti izmijenjeno je 92 ventila različitih profila.