Aktualno OG sada Ogulin

Održana početna konferencija projekta „Ulaganje u postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada grada Ogulina“

U velikoj dvorani gradske vijećnice Grada Ogulina održana je početna konferencija u sklopu projekta „Ulaganje u postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) grad Ogulina“.

Projekt „Ulaganje u postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) grad Ogulina“ provodi Grad Ogulin, a ukupna mu je vrijednost 14,890 milijuna kuna, od čega 12,5 milijuna kuna čine bespovratna sredstva iz EU fondova, a to je 85% od ukupne vrijednosti projekta. Radovi na izgradnji sortirnice trebali bi biti završeni u prvoj polovici 2022. godine, a za tu namjenu će biti utrošeno 7,8 milijuna kuna. Sortirnicu će graditi tvrtke Montel i Tehnix. Opremanje sortirnice koštati će još 5,1 milijuna kuna, a započet će kad se za to stvore uvjeti odnosno kad se završi veći dio građevinskih radova. Sortirnicu će opremati tvrtka Tehnix.

Sortirnica će se graditi pored izgrađenog Reciklažnog dvorišta, a sastojat će se od postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada, uredskog kontejnera za osoblje, prometno – manipulativnih platoa, ograde i sve ostale prateće infrastrukture. Projektirani kapacitet sortirnice iznosi 8.000 tona godišnje, a planirana dnevna količina sortiranog otpada iznosi oko 35 tona. Izgradnjom i opremanjem sortirnice planira se odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada, što je određeno Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. -2020. godine. U sustavu gospodarenja otpadom sortiranjem će se pridonijeti povećanju recikliranja komunalnog otpada, smanjenju otpada koji bi završio na odlagalištu kao i ponovna uporaba i recikliranje materijala (papir, plastika, staklo, metal).

Konferenciji su, uz ogulinskog gradonačelnika Dalibora Domitrovića i njegovog zamjenika Daniela Vukelju, nazočili i predstavnici izvođača radova – zajednice ponuditelja tvrtki Tehnix i Montel, ogulinskog SKG-a, predstavnici tvrtki koje rade na vođenju i promidžbi projekta, te zaposlenici gradske uprave.

Inače, provedba cijelog ovog projekta trebala bi biti okončana do 10. kolovoza 2022. godine.