Aktualno OG sada Ogulin

Raspisan je natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin

Grad Ogulin,kao osnivač Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, raspisao je javni natječaj za
imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin.
Za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, na temelju predloženog
četverogodišnjeg plana rada, mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
– položen stručni knjižničarski ispit,
– najmanje pet godina rada u knjižnici,
– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Ogulina na mandat od četiri godine i može biti
ponovno imenovan.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i mrežnoj stranici ustanove www.gkc-ogulin.hr i mrežnoj stranici Grada Ogulina www.ogulin.hr,
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Cijeli tekst natječaja pogledajte na ovoj POVEZNICI.