Aktualno OG sada Ogulin

Grad Ogulin sufinancira radove na očuvanju i obnovi objekata zaštićene spomeničke baštine

Povjerenstvo Grada Ogulina za obnovu objekata spomeničke baštine objavilo je Javni oglas za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje radova na očuvanju i obnovi objekata na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline.

Pozivaju se vlasnici (suvlasnici) objekata koji imaju svojstvo kulturnog dobra ili se nalaze na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline Grada Ogulina da dostave svoje zahtjeve za sufinanciranjem do najviše 60% vrijednosti radova na očuvanju i obnovi spomenutih objekata. Rok za dostavu zahtjeva je 26.9.2022. godine.

Sve potrebne informacije vezane uz podnošenje zahtjeva zainteresirani mogu pronaći na službenoj web stranici Grada Ogulina na sljedećoj poveznici:

J A V N I  O G L A S
za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje radova
na očuvanju i obnovi objekata na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline

Zahtjevi se predaju Gradu Ogulinu, na adresu ulica B. Frankopana 11, Ogulin, p.p. 77 sa naznakom “za Javni oglas (spomenička renta).”

Povjerenstvo će nakon pregleda svih zaprimljenih zahtjeva predložiti Gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine, koji će u roku od 15 dana od donošenja Odluke, izvjestiti sve podnositelje zahtjeva o odabranim projektima za sufinanciranje.