Aktualno OG sada Ogulin

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu grada Ogulina za 2023. godinu

Športska zajednica Grada Ogulina je 30. studenog objavila Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu grada Ogulina za 2023. godinu. Sredstva za provedbu ovog programa su osigurana u proračunu Grada Ogulina, a radi se o ukupnom iznosu od 124.000,00 eura. Od tog iznosa 120.000,00 eura planira se izdvojiti za programe, projekte ili manifestacije udruga u sportu koje se bave natjecanjima, te 4.000,00 eura za programe i projekte udruga koje se bave e rekreativnim sportom.

Na ovaj javni poziv se mogu javiti sve udruge u sportu sa sjedištem na području Grada Ogulina čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba građana Grada Ogulina u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan program u okviru ovog Poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Prijave se podnose na posebnim obrascima, koje, zajedno s Javnim pozivom, možete pronaći na web stranici Grada Ogulina, kao i Športske zajednice grada Ogulina. Rok za podnošenje prijava istječe u petak, 30. prosinca 2022. godine. Prijave se šalju ili neposredno predaju u zatvorenoj omotnici u ogulinsku Športsku zajednicu ili šalju skenirane s potpisanom dokumentacijom putem elektroničke pošte: [email protected] .

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: [email protected]