OG sada

Grad Ogulin planira uložiti 1.372.000,00 eura u predškolski odgoj i obrazovanje

Na posljednjoj, devetoj, sjednici Gradskog vijeća grada Ogulina vijećnici su izglasali i prvi gradski proračun za narednu godinu, a izražen je u eurima.

Gradski proračun je “težak” ukupno 13.365.000,00 eura. Visina planiranih rashoda za slijedeću godinu iznosi 13.332.000,00 eura, a, između ostalog, vrlo velik dio sredstava planira se usmjeriti na provođenje kapitalnih projekata na području izgradnje komunalne infrastrukture. Planiraju se i ulaganja u razvoj komunalnih vodnih građevina, gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, te kapitalna ulaganja u program javnih potreba na području kulture i predškolskog odgoja.

Tako se za Program javnih potreba u predškolskom odgoju planira izdvojiti ukupno 1.372.000,00 eura. Ta sredstva bit će utrošena u redovnu djelatnost Dječjeg vrtića “Bistrac”, u programe koji se provode, te u dovršetak kapitalnog projekta izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića na Sv. Petru.

Prema planu i programu rada za pedagošku godinu 2022./2023. u redoviti desetosatni program upisano je 295 djece, u program pred škole 35 djece, a u kraći program igraonice 20 djece. Ekonomska cijena za korištenje programa dječjeg vrtića iznosi 259,81 euro po djetetu mjesečno. Roditelji djece s prebivalištem na području Grada Ogulina participiraju u cijeni sukladno Pravilniku o kriterijima za obračun sudjelovanja korisnika u cijeni programa, dok se ostatak troškova financira iz gradskog proračuna.

U okviru kapitalnog projekta izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića u gradskom proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 75.000,00 eura. Ovaj iznos bit će utrošen na uređenje okoliša, a time će veliki kapitalni EU projekt biti u potpunosti završen. U gradskom proračunu osigurano je još 20.000,00 eura, koji se planira iskoristiti za sanaciju dotrajale ograde oko ”stare” zgrade Dječjeg vrtića ”Bistrac” Ogulin.