Aktualno OG sada Ogulin

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina

Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine utvrdilo je tekst Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina.
Savjet mladih Grada Ogulina je savjetodavno tijelo Grada Ogulina, osnovano u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Članovi Savjeta mladih Grada Ogulina i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine. Savjet ima sedam članova i sedam zamjenika članova čiji je mandat vezan uz mandat člana Savjeta mladih.

Pravo isticanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Ogulina imaju:
– udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s
mladima i za mlade,
– učenička vijeća srednjih škola,
– studentski zborovi,
– pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
– neformalne skupine mladih (neformalna skupina mladih mora sadržavati najmanje 30
mladih).

U Savjetu mladih Grada Ogulina mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Ogulina koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Ogulina zaprimaju se do petka 27. siječnja 2023. godine, a sve potrebne informacije i obrasci za sve naše zainteresirane mlade sugrađanke i sugrađanke objavljeni su na službenoj internet stranici Grada Ogulina www.ogulin.hr .