Aktualno Magazin Moja mirovina

Pristup informacijama i ponovni izračun mirovine

Iako je još od 1.travnja 2021.godine u potpunoj funkciji Ispostava u Ogulinu, mnogi stariji građani još uvijek pitaju koji su radni dani u Ispostavi Ogulin. Dakle, Ispostava radi svaki dan od 8 do 16 sati, a telefon je (047)-522-553.
U Ispostavi se mogu predati zahtjevi za sve vrste mirovine, zahtjevi za doplatak za djecu, zahtjevi za nacionalnu naknadu za starije građane , informacije o osnovnim uvjetima za mirovinu, elektronički zapis radnog staža, informacije o kretanju zahtjeva za mirovinu i sve ostale informacije o pravima iz mirovinskog osiguranja.

Informacije o pravima iz mirovinskog osiguranja i telefonske i pisane požurnice za rješavanje zahtjeva mogu se dobiti i u Područnom uredu u Karlovcu, Kralja Tomislava 8, a broj telefona nadležnog referenta može se dobiti u Ispostavi Ogulin.

Najviša služba u mirovinskom osiguranju je Središnja služba u Zagrebu, A. Mihanovića 3, a informacije o kretanju spisa u Središnjoj službi ili u Područnoj službi u Zagrebu, Tvrtkova 5 mogu se dobiti na telefon 01-4595 500, a informacije o pravima iz mirovinskog osiguranja na infotelefonima broj 01-4595 011 i 01-4595 022.

Pisana pitanja mogu se dostaviti elektroničkom poštom na [email protected], a hoćete li dobiti odgovarajući odgovor, ili će vas uputiti da pitanje uputite na pravnu službu u nadležnoj Područnoj službi, to ćete vidjeti.

Aktualne rasprave i prijedlozi za izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju

Nakon ovog usklađivanja mirovina od 1.srpnja 2023.g.,koje je iznosilo 8,42% i koje je bilo najveći postotak usklađivanja do sada, uslijedile su rasprave da je taj postotak trebao biti viši s obzirom na visoki postotak inflacije , ali uslijedile su i mnogobrojne rasprave i prijedlozi za izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju kao što su: ukidanje penalizacije za prijevremenu starosnu mirovinu nakon navršenih 65 godina života, izmjena formule za usklađivanje mirovina (traži se samo postotak rasta plaća), traži se isplata 13. mirovine, a sada se već obećava 50% prosječne plaće u Rep. Hrvatskoj, traži se povećanje postotka dodatka za mirovine iz 2. stupa s 20,2% na 27%, koliko iznosi postotak dodatka iz 1. stupa mirovinskog osiguranja, traži se povećanje jednokratne isplate iz 2. stupa s 15% na 20%, za one koji će ispunjavati uvjete za isplatu jednokratne isplate, a o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dio mirovine iz 2. stupa mirovinskog osiguranja pisat ćemo u jednom od idućih nastavaka, jer je ta tema sve aktualnija.
Od nekih drugih aktualnosti, nažalost , istina je da još mnogi potencijalni korisnici dijela obiteljske mirovine nisu dobili adekvatna rješenja za to pravo, pa ih upućujemo da napišu požurnice, ili nazovu nadležne referente u Područnom uredu u Karlovcu.

Ponovni izračun mirovine
Pravo na ponovni izračun mirovine imaju svi korisnici mirovina koji nakon umirovljenja ostvare jednu godinu staža osiguranja, na način da rade 2 godine s polovicom punog radnog vremena, ili da zamrznu mirovinu i rade puno radno vrijeme 1 godinu, ili da radom po ugovoru o djelu ili realiziranim drugim dohotkom ostvare jednu godinu izvedenog staža osiguranja, ili kombinacijom staža osiguranja i izvedenog staža.
Svi korisnici mirovina ponovnim izračunom će ostvariti sigurno bolju mirovinu što se tiče visine iste vrste mirovine, ali mnogi će ,eventualno, ostvariti i pravo na drugu vrstu mirovine po Zakonu o mirovinskom osiguranju ili po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, po uvjetima koji će vrijediti na dan podnošenja zahtjeva, pa upozoravamo sve takve korisnike mirovina da ne zaborave podnijeti zahtjev za ponovni izračun mirovine.
Oni koji će raditi kao korisnici mirovine manje od polovice punog radnog vremena pravo na ponovni izračun imat će kad navrše jednu godinu staža osiguranja.

Nacionalna naknada za starije osobe

Iako nacionalna naknada za starije osobe nije pravo vezano za Zakon o mirovinskom osiguranju, pišemo i tome pravu, zbog toga što se kolokvijalno naziva „nacionalnom mirovinom”.
Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin, koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina, neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje toga prava.
Uz navedeni uvjet, podnositelj zahtjeva mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
– da nije korisnik mirovine niti da je osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju,
– da njegov prihod i prihod članova njegova kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade, a sada od 1.1.2023.g.iznosi 120,71 Euro/909,41 kn,
– da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi,
– da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi,
– da nije sklopio ugovor ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.
O pravu na nacionalnu naknadu u prvom stupnju rješava područna jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.
Iz svakodnevnih razgovora s građanima doznajem da pojedinci koji su i ostvarili pravo na hrvatsko državljanstvo nisu ažurno prijavljivali svoje prebivalište ,te zbog nedostajućih 20 neprekidnih godina prebivališta u RH nisu mogli ostvariti pravo.
Također upozoravam potencijalne podnositelje zahtjeva da ne taje sklopljene ugovore o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju, jer ako se nakon ostvarenog prava naknadno utvrdi postojanje takvih ugovora morat će vratiti sva primljena sredstva .
Tiskanica zahtjeva, kao i sve ostale tiskanice vezane za mirovinsko osiguranje i doplatak za djecu ,mogu se preuzeti na mrežnim stranicama HZMO-a, na portalu e-građani ili kupiti u knjižarama.
Od 1.siječnja 2024.godine naknada će iznositi 150 Eura.

Piše Momir Jakšić Momo

Sadržaj je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.