Aktualno OG sada Ogulin

Ogulin ušao u viši rang indeksa razvijenosti

Na sjednici Vlade održanoj 4. siječnja donesena je nova Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Prema spomenutoj odluci Grad Ogulin je napredovao u viši rang indeksa razvijenosti, pa je iz V. skupine prešao u VI. skupinu razvijenosti općina i gradova. Najrazvijenije općine i gradovi su one u VIII. skupini.

Indeks razvijenosti donosi se prema stopi nezaposlenosti, dohotku po stanovniku, prihodima JL(R)U po stanovniku, općem kretanju stanovništva, stopi obrazovanosti te indeksu starenja. Ti podaci se uspoređuju s državnim prosjekom, pa se županije, gradovi i općine rangiraju ovisno o tome koliko su iznad ili ispod tog prosjeka. Prema spomenutim parametrima Ogulin je napredovao u odnosu na prethodni izračun indeksa iz 2018. godine.

Ogulin je napredovao u Hrvatskim okvirima, međutim ne možemo biti zadovoljni jer Hrvatska je u Europskim okvirima pri dnu ljestvice što se tiče standarda života. Naime, prema podacima Eurostata, od nas su lošiji samo Grčka, Slovačka i Bugarska.

Životni standard mjeri se kao omjer cijene određene robe i usluga u svakoj zemlji i dohotka u toj zemlji, što je prikazano grafikonom.