Aktualno OG sada Ogulin

435.000,00 eura za provedbu Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Tijekom ove kalendarske godine Grad Ogulin planira izdvojiti ukupno 435.000,00 eura za provedbu Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

U sklopu tog programa planira se nastavak sanacije odlagališta komunalnog otpada ”Sodol”, i to kroz nabavu kolne vage za potrebe odlagališta, te izradu i dopunu projektne dokumentacije. Za tu je namjenu osigurano 270.000,00 eura.

Dio sredstava, točnije 160.000,00 eura, rezervirano je za sufinanciranje kapitalnog projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora, konkretno za izgradnju samog centra i 4 pretovarne stanice.

Izgradnja kompostane za odvojeno prikupljeni biootpad je još jedan ”zeleni” kapitalni EU kojim je predviđena izgradnja i opremanje postrojenja za bioreaktorsko kompostiranje, proizvodnju i pakiranje eko komposta. Za ovaj projekt napravljen je glavni projekt (arhitektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) i čeka se raspisivanje javnog poziva za dodjelu bespovratnih EU sredstava. Izgradnjom kompostane bi se u konačnici zaokružio cijeli sustav gospodarenja otpadom grada Ogulina.