Aktualno OG sada Ogulin

Sodol će biti zatvoren, kad Centar za gospodarenje otpada Babina Gora bude otvoren

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, među niz tema na Aktualnom satu, našla se i ona o Sodolu, a mogu se čuti i  komentari pojedinih sugrađana koji kažu da učestalo osjete neugodne mirise, a povremeno i dim, za koje smatraju da dolazi sa spomenutog odlagališta. O čemu se radi i  dolazi li na odlagalište Sodol otpad iz drugih gradova i općina, upitali smo zamjenika gradonačelnika Daniela Vukelju.

Dostavio nam je odgovor u kojem stoji:

Nikakvih požara ili vatre više nema na odlagalištu Sodol. Moguće da se, kad je hladno, vide isparavanja prilikom istovara miješanog otpada koji je, zbog kemijskih procesa koji se u njemu odvijaju, topliji od okolnog zraka. Miris je moguće da se osjeti na samom odlagalištu prilikom istovara otpada i prilikom kompaktiranja, međutim, to se ne može izbjeći.

Ispitivanje deponijskih plinova se, po nalogu inspekcije, do početka sanacije odlagališta provodilo 4 puta godišnje, a nakon sanacije pa do danas se provodi 2 puta godišnje. Niti u jednom zapisniku o ispitivanju nije zabilježeno prekoračenje propisanih koncentracija odlagališnih plinova.

Odlagalište je pod redovitim  nadzorom Državne inspekcije RH, koja ga obilazi najmanje jednom godišnje.

Na Sodol se, osim iz Ogulina, dovozi otpad iz susjednih općina Josipdola, Saborskog, Tounja i Plaškog. Otpad se iz ovih općina na Sodol dovozi već duži niz godina, još iz vremena bivše vlasti. Na odlagalište Sodol manji dio svog otpada odlaže još grad Samobor. Svi navedeni plaćaju naknadu za odlaganje otpada na Sodolu, iz koje se financiraju troškovi odlagališta kao što su plaće zaposlenika, rad kompaktora i drugo. Kad ne bi primali otpad iz susjednih općina, to bi značilo da bi morali povećati cijenu zbrinjavanja otpada građanima Ogulina, jer bi sve troškove snosili sami.

Odlagalište Sodol je uređeno i na njemu se otpad redovito razvlači, kompaktira i zatrpava inertnim materijalom. Odlagalište otpada Sodol će biti zatvoreno kad CGO Babina Gora bude otvoren. Po zatvaranju odlagališta izvršit će se završna sanacija koja uključuje izradu vodonepropusnog pokrova, sustava za drenažu, odvodnju oborinskih voda, otplinjavanje i ostalog sukladno projektu

U nastavku je nekoliko fotografija na kojima se vidi kako odlagalište Sodol izgleda sada:

dok je ovdje vidljivo kako je izgledalo prije, kad su požari, s kojima su se vatrogasci danima borili, harali na njemu. Prije se smrad i dim s odlagališta osjećao u samom centru grada, pa sve do odmorišta Dobra na autocesti.

U sustav za zbrinjavanje otpada je od 2017. godine do danas uloženo oko 5 milijuna eura, a preostaje za uložiti još približno toliko.  Uređeno je odlagalište Sodol, izgrađeno je reciklažno dvorište, izgrađena je sortirnica, nabavljene su posude za odvojeno prikupljanje otpada, mobilno reciklažno dvorište, kompaktor, dva kamiona za prikupljanje otpada, proveden je edukativni projekt Recikliraj za bolje sutra. Još preostaje za izgraditi kompostanu za biootpad i kompostanu za otpad iz gradskog pročistača otpadnih voda, izgraditi vagu na Sodolu, nabaviti opremu koja nedostaje, a preostaje još i trošak sufinanciranja izgradnje CGO Babina Gora i pretovarne stanice u Galgama koje gradi županijski Kodos. U pripremi je javni natječaj za davanje sortirnice u koncesiju, te će uskoro isti biti objavljen.

Da Grad Ogulin nije krenuo s uređenjem sustava za zbrinjavanje otpada građani Ogulina bi danas plaćali višestruko veću cijenu odvoza otpada jer, sukladno obvezama koje je Republika Hrvatska preuzela prilikom pristupanja Europskoj uniji, svi gradovi i općine u Hrvatskoj su dužni razvrstavati otpad, a ako to ne čine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost im razrezuje financijske penale koje u konačnici građani plaćaju kroz cijenu odvoza otpada jer krajnji korisnik snosi sve troškove zbrinjavanja otpada.

Nadalje, s krajem 2018. godine odlagalište Sodol je trebalo biti zatvoreno. Da je Sodol zatvoren sve spomenute općine i gradovi Ogulin i Samobor bi svoj otpad morali voziti za Rijeku u CGO Marišćina, što znači da bi se i u tom slučaju cijena zbrinjavanja otpada za građane višestruko povećala jer bi građani Ogulina morali plaćati naknadu CGO Marišćina i prijevoz do Rijeke”-naveo je Daniel Vukelja.