Aktualno OG sada Ogulin

Na odlagalištu Sodol se gradi vaga za teretna vozila

Nakon provedenog postupka javne nabave tvrtka GTM GAVAN d.o.o. iz Ogulina započela je radove na izgradnji mosne vage za teretna vozila na platou odlagališta Sodol. Radovi obuhvaćanju izgradnju svih pratećih građevina, sustava i opreme nužne za funkcioniranje vage, uključujući vagarsku kućicu, dizel električni agregat, ulazna vrata s ogradom te prometno manipulativne površine sa sustavom odvodnje.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 165.428,49 eura s PDV-om, a rok za dovršetak radova je 150 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Radove sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u udjelu od 75%, a ostatak Grad Ogulin.

Vaga se gradi iz razloga što je za Europsku uniju, a i Republiku Hrvatsku, vrlo bitno znati kako se gospodari otpadom po gradovima i općinama, koliko se prikupi razvrstanog otpada, a koliko ostane miješanog otpada koji ide na odlagališta ili u centre za gospodarenje otpadom.

Republika Hrvatska je prilikom pristupanja Europskoj uniji preuzela određene obveze što se tiče razvrstavanja otpada i ima zadane ciljeve koje mora ostvariti te plaća i penale Europskoj uniji ako ne ostvari te ciljeve, isto kao što gradovi i općine, uključujući Ogulin, plaćaju penale ako ne dosegnu njima zadane ciljeve što se tiče razvrstavanja otpada. Preduvjet za to je da su poznate točne količine, a tome služi ova vaga.