Aktualno Promo članak

NATJEČAJ za davanje u zakup ugostiteljskog prostora u kuglani Klek Ogulin

bar

ŠPORTSKA ZAJEDNICA
G R A D A O G U L I N A
OGULIN, Bolnička 9
Ogulin, 22.07.2019.
Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15, 112/18), Odluke o visini zakupnine poslovnog prostora ( Glasnik KŽ br. 21/98) i Odluke Izvršnog odbora Športske zajednice grada Ogulina o davanju u zakup ugostiteljskog prostora u kuglani Klek Ogulin od 19.07.2019. godine Športska zajednica Grada Ogulina objavljuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup ugostiteljskog prostora u kuglani Klek Ogulin

I. PREDMET ZAKUPA
Ugostiteljski prostor u kuglani Klek Ogulin, Žegar VI/3 , površine 80 m2,
koji se nalazi na katastarskoj čestici kčbr. 2396/1 upisanoj u Zk.ul.br. 6588 KO Ogulin

Predmetni prostor služi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Zakupac uzima u zakup ugostiteljski prostor u viđenom stanju.

II. UVJETI ZAKUPA

Početni iznos zakupnine iznosi 45,00 kn + pdv za metar kvadratni korisne površine mjesečno.
U cijenu nisu uključeni troškovi vode, struje, grijanja i drugi režijski i komunalni troškovi.
Zakupac je dužan najamninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do petog dana u mjesecu.
Ugostiteljski prostor daje se u zakup na određeno vrijeme na rok od 5 (pet) godina, uz mogućnost produljenja na daljnjih 5 godina, pod uvjetom da zakupac uredno pruža usluge i podmiruje obveze prema zakupodavcu.

III. SADRŽAJ PONUDE
Pravo na podnošenje ponude imaju:
– fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske,
– pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Ponuda mora sadržavati:
– ime i prezime, odnosno naziv pravnog subjekta s točnom adresom odnosno sjedištem,
– ponuđenu cijenu zakupnine za m2 poslovnog prostora kao i ukupno za 80 m2 poslovnog prostora (s time da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene) točno ispisanu brojkom i slovima,
– datum i mjesto sastavljanja ponude te vlastoručni potpis ponuditelja.

Uz ponudu potrebno je priložiti:

1. Podatke o sposobnosti  ponuditelja i to:
– ime, prezime i adresu ponuđača odnosno tvrtku pravnog subjekta sa sjedištem i naznakom
odgovorne osobe,
2.  Presliku obrtnice odnosno izvadka iz sudskog registra trgovačkog suda ako se radi o pravnoj osobi,

Natječaj se provodi putem zatvorenih pisanih ponuda koje se mogu podnijeti u roku 15 dana od objave natječaja, a koje je potrebno dostaviti na adresu:
ŠPORTSKA ZAJEDNICA G R A D A O G U L I N A, OGULIN, BOLNIČKA 9
s naznakom “NE OTVARAJ – natječaj za davanje u zakup ugostiteljskog prostora“
IV. OSTALE ODREDBE

Otvaranje i razmatranje ponuda te odabir najpovoljnije ponude izvršit će Natječajna komisija ŠZG Ogulina nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je, uz ispunjenje uvjeta natječaja, visina ponuđene zakupnine.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 3 (tri) dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Natjecatelj ima pravno prigovora Izvršnom odboru ŠZG Ogulina u roku 3 dana od dana prijema Odluke o odabiru ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.

Ugostiteljski prostor se daje u stanju u kojem je viđen.

S ponuditeljem čija će ponuda biti prihvaćena sklopit će se Ugovor o zakupu ugostiteljskog prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Športska zajednica grada Ogulina zadržava pravo da ne odabere ni jednu od pristiglih ponuda.

Za pregled navedenog ugostiteljskog prostora potrebno se najaviti u ŠZG Ogulina na telefon 047/522 164 ili na broj 091 15 22 584

ŠPORTSKA ZAJEDNICA
GRADA OGULINA
Predsjednik:
Željko Tonković v.r.

Posljednje objavljeno

Udruga “Drvo života” uključila se u projekt “Siguran dom”

OgPortal

Papa vodio misu sa zatvorenicima i izbjeglicama

OgPortal

Nedjeljom u 2: Tomislav Tomašević

OgPortal

U Beču uhićenja prosvjednika protiv epidemijskih mjera

OgPortal

Valent i Martin Sinković doveslali su do još jednog uspjeha u svojoj čudesnoj karijeri

OgPortal

Jelena Pavičić Vukičević pozitivna na koronavirus

OgPortal