Aktualno Promo članak

Natječaj za davanje u zakup ugostiteljskog prostora u kuglani Klek Ogulin

sportaska dvorana ist

ŠPORTSKA ZAJEDNICA
G R A D A O G U L I N A
OGULIN, Bolnička 9
Ogulin, 29.08.2019.
Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15, 112/18), Odluke o visini zakupnine poslovnog prostora ( Glasnik KŽ br. 21/98) i Odluke Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Ogulina o davanju u zakup ugostiteljskog prostora u kuglani Klek Ogulin od 29.08.2019. godine Športska zajednica Grada Ogulina objavljuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup ugostiteljskog prostora u kuglani Klek Ogulin
I. PREDMET ZAKUPA
Ugostiteljski prostor u kuglani Klek Ogulin, Žegar VI/3 , površine 80 m2,
koji se nalazi na katastarskoj čestici kčbr. 2396/1 upisanoj u Zk.ul.br. 6588 KO Ogulin

Predmetni prostor služi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Zakupoprimac uzima u zakup ugostiteljski prostor u viđenom stanju.

II. UVJETI ZAKUPA

Početni iznos zakupnine iznosi 45,00 kn + pdv za metar kvadratni korisne površine mjesečno.
U cijenu nisu uključeni troškovi vode, struje, grijanja i drugi režijski i komunalni troškovi.
Zakupoprimac je dužan najamninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do petog dana u mjesecu.
Ugostiteljski prostor daje se u zakup na određeno vrijeme na rok od 5 (pet) godina, uz mogućnost produljenja na daljnjih 5 godina, pod uvjetom da zakupoprimac uredno pruža usluge i podmiruje obveze prema zakupodavcu.
III. SADRŽAJ PONUDE
Pravo na podnošenje ponude imaju:
– fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske,
– pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Ponuda mora sadržavati:
– ime i prezime, odnosno naziv pravnog subjekta s točnom adresom odnosno sjedištem,
– ponuđenu cijenu zakupnine za m2 poslovnog prostora kao i ukupno za 80 m2 poslovnog prostora (s time da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene) točno ispisanu brojkom i slovima,
– datum i mjesto sastavljanja ponude te vlastoručni potpis ponuditelja.

Uz ponudu potrebno je priložiti:

1. Podatke o sposobnosti  ponuditelja i to:
– ime, prezime i adresu ponuđača odnosno tvrtku pravnog subjekta sa sjedištem i naznakom
odgovorne osobe,
2.  Presliku obrtnice odnosno izvadka iz sudskog registra trgovačkog suda ako se radi o pravnoj osobi,
Natječaj se provodi putem zatvorenih pisanih ponuda koje se mogu podnijeti u roku 8 dana od dana objave natječaja, a koje je potrebno dostaviti na adresu:
ŠPORTSKA ZAJEDNICA G R A D A O G U L I N A, OGULIN, BOLNIČKA 9
s naznakom “NE OTVARAJ – natječaj za davanje u zakup ugostiteljskog prostora“
IV. OSTALE ODREDBE

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je, uz ispunjenje uvjeta natječaja, visina ponuđene zakupnine.
Osim toga, ponuditelj je obvezan uplatiti na žiro račun Športske zajednice Grada Ogulina HR1824020061100126853 iznos od 4.440,00 kuna kao jamstvo za ozbiljnost ponude.
Potvrdu o uplati potrebno je priložiti uz molbu.
Ponuditeljima koji nisu odabrani uplaćeni iznos jamstvo će se vratiti.
Položeno jamstvo ponuditelja koji će biti odabran Športska zajednica Grada Ogulina zadržat će kao polog za neplaćanje zakupnine.
U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od zakupa polog mu se neće vratiti.

Otvaranje i razmatranje ponuda te odabir najpovoljnije ponude izvršit će Natječajna komisija ŠZG Ogulina nakon isteka roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 3 (tri) dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelj ima pravno prigovora Izvršnom odboru ŠZG Ogulina u roku 3 dana od dana prijema Odluke o odabiru ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.

Ugostiteljski prostor se daje u stanju u kojem je viđen.

S ponuditeljem čija će ponuda biti prihvaćena sklopit će se Ugovor o zakupu ugostiteljskog prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Športska zajednica Grada Ogulina zadržava pravo da ne odabere niti jednu od pristiglih ponuda.

Za pregled navedenog ugostiteljskog prostora potrebno se najaviti u ŠZG Ogulina na telefon 047/522 164 ili na broj 091 15 22 584

ŠPORTSKA ZAJEDNICA
GRADA OGULINA
Predsjednik:
Željko Tonković v.r.

 

Posljednje objavljeno

Dodik sazvao Srbe na razgovor o ‘mirnom razlazu BiH‘, Izetbegović: ‘Nisam siguran da neće biti rata‘

OgPortal

Sloboda u susjedstvu: Zloporabe braće Mamić po zakonu BiH nisu kazneno djelo!

OgPortal

Zbog epidemiološke situacije gradonačelnik Domitrović usprotivio se održavanju predstave “Stanko i Oliver”

OgPortal

Potpuni poraz: Gotovo dvije trećine djelatnika osnovnih i srednjih škola ne želi se cijepiti protiv korone

OgPortal

EMA: Cjepivo J&J-a u rijetkim slučajevima može izazvati ugruške, rizik je mali

OgPortal

Plenković Milanoviću: Nismo pokrenuli životinjsku farmu, nema prostora za glumu

OgPortal