Nikolina Luketić Delija -predsjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja, Nikola Magdić – ostao predsjednik Upravnog vijeća ogulinske bolnice

Dvije zdravstvene ustanove u Gradu Ogulinu, Dom zdravlja i Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata, od nedavno imaju nove članove upravnih vijeća.

Naime, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, upravno vijeće čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave i grad,  ima pet članova i čine ga predstavnici osnivača (predsjednik i 2 člana ) i radnika (2 člana od kojeg jednog imenuje radničko vijeće , a jednog stručno vijeće zdravstvene ustanove), rekla nam je ravnateljica Doma zdravlja Ogulin Zlata Kurelac.

U razgovoru s njom doznali smo da su predstavnici osnivača u Upravnom vijeću Nikolina Luketić- Delija – predsjednica Upravnog vijeća,  zatim Marija Meašić -članica i Marina Brozinić- Došen, članica.

Predstavnica stručnog vijeća je dr. Astra Malbaša- Pribanić,  a radničkog vijeća Ivan Vuković.

Visinu naknade za rad članova upravnog vijeća utvrđuje ministar zdravstva i ona iznosi 900,00 kuna za predsjednika, te 700,00 kuna za članove, rekla nam je ravnateljica Kurelac.

 

Novo upravno vijeće od 29. prosinca 2017. godine ima i ogulinska bolnica. Tamo doznajemo da je na čelu Upravnog vijeća ostao dosadašnji predsjednik  Nikola Magdić, a članovi su  dr. Karmen Krpan Krizmanić,  Mario Samardžić,  Marija Salopek Angelov i Antonija Suvajac.

Naknadu isplaćuju mjesečno i to  u iznosu od 750,00 kn  za predsjednika i 600,00 kn  za članove Upravnog vijeća.

Facebook Comments